hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/007504-002 Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v Prírodnej pamiatke Súčanka

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 06. 02. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany, IČO: 36 487 121, zo dňa 30. 01. 2017, žiadosť doručená na správny orgán dňa 06. 02. 2017.

          Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce a na výrub drevín na základe „Rámcovej dohody č. 40/2017“, kde sa spoločnosť EKOREM s.r.o., zaviazala vykonávať pravidelnú údržbu ochranného pásma vonkajšieho elektrického vedenia t.j. výruby a orezávanie porastov prirodzene zmladených krov a drevín rastúcich v ochrannom pásme elektrovodu VN 282 na celej trase vedenia.

           Trasa vedenia VN282 prechádza aj pozemkami v katastrálnom území obcí Horné Srnie, Ľuborča, Dolná Súča a Horná Súča, ktoré sa z veľkej časti nachádzajú na území CHKO Biele Karpaty, kde platí 2.stupeň ochrany. V k.ú Horná Súča, Dolná Súča, Hrabovka a Skala pretína elektrovod brehové porasty Prírodnej pamiatky Súčanka, kde platí 4. stupeň ochrany prírody. V k.ú. Horné Srnie pretína brehové porasty rieky Vlára, chráneného územia Európskeho významu SKUEV 0148 s druhým stupňom ochrany.

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

Rozdeľovník:

1) Ekorem s.r.o., kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany

2) Obec Dolná Súča, Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča

3) Obec Horná Súča, Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča

4) Mesto Nemšová, Janka Pálu 2/3, 914 41 Nemšová

5) Obec Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie

6) Obec Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča

7) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

8) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava