hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/007079-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 31. januára 2017 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti firmy INPEK, s. r. o. (ďalej len „žiadateľ“, adresa: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra), týkajúcej sa odkanalizovania mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácie čističky odpadových vôd Nemšová na 9 stavebných objektoch v okrese Trenčín a Ilava.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zmenu stavu mokrade vypúšťaním podzemných vôd do vodných tokov pri zakladaní kanalizačných zberačov na stavebných objektoch SO 100 Intenzifikácia ČOV Nemšová (recipient Váh), SO 200 Kanalizácia Nemšová (recipient Ľuborča), SO 300 Medziobecné zberače a výtlak (recipient Súčanka), SO 402 Kanalizačná sieť Borčice (recipient Borčický potok), SO 406 Kanalizačná sieť Bolešov (recipient Bolešovský potok), SO 411 Kanalizačná sieť Kameničany (recipient bezmenný prítok Košarišského potoka), SO 415 Kanalizačná sieť Slávnica (recipient Košarišský potok), SO 700 Kanalizácia Dolná Súča (recipient Súčanka) a SO 800 Kanalizácia Horná Súča (recipient Súčanka).

          Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 100 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako právnickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 2.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Ing. Peter Čižnár, INPEK, s. r. o., Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra

2) Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu II, Nábrežie I. Kraska 834/3, 921 80 Piešťany

3) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

4) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

5) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

6) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internete

7) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

8) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

9) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

10) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

11) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

12) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

13) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

14) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

15) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

16) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava