hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2017/004731-002 Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu stavu mokrade v súvislosti s premostením Hrabovského potoka pre výstavbu bytového domu – oznámenie o začatí správneho konania

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 05. 01. 2017 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Realimex, spol. s.r.o., Trenčianske Bohuslavice 163, 913 07 Trenčianske Bohuslavice, zastúpenú Pavlom Kalamenom – konateľom, z 02. 01. 2017 o vydanie súhlasu v súvislosti s premostením Hrabovského potoka pre výstavbu bytového domu.

          Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §6 ods. 4 písm. zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na zmenu stavu mokrade v súvislosti s premostením Hrabovského potoka mimo zastavaného územia obce na parcele KN - C č. 1090 - záhrady, v k. ú. obce Lubina.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Nakoľko podanie neobsahovalo všetky náležitosti potrebné pre vydanie rozhodnutia orgán ochrany prírody vyzve žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku a na doplnenie podania a správne konanie preruší.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Realimex, spol. s.r.o. Trenčianske Bohuslavice 163, 913 07 Trenčianske Bohuslavice

2) SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

4) Okresný úrad Nové Mesto n/V, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto n/V

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava