hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/030075-2/Ba

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Výrub drevín na území prírodnej pamiatky Sivý Kameň - žiadosť o povolenie výnimky.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 26. 09. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Podhradie, Obecný úrad č. 92, 972 42 Podhradie, IČO: 00318400, zo dňa 20. 09. 2016 .

           Predmetom konania je povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zo zakázanej činnosti – rúbať dreviny podľa § 15 ods. 1 písm. e) citovaného zákona v súvislosti s pamiatkovým výskumom a obnovou hradných ruín Národnej kultúrnej pamiatky Hrad Sivý Kameň v ktorej platí 4. stupeň ochrany prírody. Podľa žiadosti predmetom výrubu budú dreviny znemožňujúce výskum a narúšajúce pôvodný charakter územia. Ako podklad k rozhodnutiu si orgán ochrany prírody vyžiada odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Ponitrie.

          Orgán ochrany prírody nariaďuje ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

 

dňa 20. októbra (štvrtok) o 10,00 hod.

na Obecnom úrade v Podhradí.

 

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín v pracovnej dobe ( po telefonickom dohovore ). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice, najneskôr do konania ústneho pojednávania. V prípade, že sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca preukázal písomným splnomocnením.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

Obec Podhradie, Obecný úrad č. 92, 972 42 Podhradie, okres Prievidza

ÚHOĽ, o.z., Dlhá 26/14, 971 01 Prievidza O

kresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava