hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/029922-2/Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností a o vydanie súhlasu na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty a v ochrannom pásme Národnej prírodnej pamiatky (NPP) Čachtická jaskyňa - upovedomenie o začatí správneho konania.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 23. 09. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra, IČO: 35 829 745, zo dňa 21. 09. 2016, žiadosť doručená na správny orgán dňa 23. 09. 2016.

          Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, na umiestnenie stavby v ochrannom pásme NPP Čachtická jaskyňa a vydanie súhlasu na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce na území ochranného pásma NPP Čachtická jaskyňa v katastrálnom území Čachtice a Nové Mesto nad Váhom v súvislosti s projektom na zakabelizovanie vzdušného vedenia o celkovej dĺžke 1390 m vedenom v manipulačnom páse existujúceho vzdušného vedenia.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) MČ Projekty, s.r.o., Chrenovská 32, 949 01 Nitra

2) Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice

3) Mesto Nové Mesto n/V, Čsl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto n/V

4) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

5) Okresný úrad Nové Mesto n/V, odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto n/V

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava