hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/026458-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEC

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 11. augusta 2016 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Ing. Petra Martináka (ďalej len „žiadateľ“, bydliskom: Horná Poruba 245, 018 35 Horná Poruba), týkajúcej sa organizovania verejného športového podujatia „Turistický pochod okolo Hornej Poruby“.

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 68 písm. e) v znení § 83 ods. 1 a podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), ako aj povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zo zakázanej činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods.1 písm. a) a § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia, ako aj iného verejnosti prístupného spoločenského podujatia „Turistický pochod okolo Hornej Poruby“, ktoré je naplánované 24. septembra 2016 (sobota). Žiadosť sa týka územia s druhým, tretím a piatym stupňom ochrany prírody – Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Strážovské vrchy a národnej prírodnej rezervácie Vápeč (vrátane jej ochranného pásma). Predmetná trasa prechádza i územím európskeho významu SKUEV0256 Strážovské vrchy a Chráneným vtáčím územím SKCHVU028 Strážovské vrchy. Podujatie je plánované v uvedených chránených územiach po vyznačených turistických chodníkoch v okružnej trase začínajúcej i končiacej v Hornej Porube, okres Ilava.

          Žiadateľ priložil k žiadosti potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 10 €, čím splnil podmienku žiadateľa ako fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 160, bod 1, resp. 161, bod 1. 

          Žiadateľ podľa § 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody rovnako priložil k žiadosti i súhlasy vlastníkov pozemkov (Obec Horná Poruba a Realitný fond, s. r. o.) s plánovaným podujatím.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Ing. Peter Martinák, Horná Poruba 245, 018 35 Horná Poruba

2) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

3) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internete

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

13) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava