hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/016099-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – k žiadosti Obce Čachtice o zmenu podmienok rozhodnutia z r. 2014 v súvislosti s otvorením letnej turistickej sezóny na Čachtickom hrade

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 20.4. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Čachtice so sídlom: Malinovského 769, 916 21 Čachtice zn. 289/2016 z 15.4. 2016.

          Predmetom konania je zmena podmienok rozhodnutia OÚ-TN-OSZP1-2014/008767-6/Ďu z 28.4. 2014. Uvedeným rozhodnutím bol pre Obec Čachtice vydaný súhlas a povolená výnimka zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v Národnej prírodnej rezervácii Čachtický hradný vrch (4. stupeň ochrany prírody), v jej ochrannom pásme (3. stupeň ochrany prírody), v území európskeho významu SKUEV0103 Čachtické Karpaty (2., 3. a 4. stupeň ochrany prírody) a v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty (2. stupeň ochrany prírody) v k.ú. Čachtice v súvislosti s otvorením Čachtického hradu pre verejnosť. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 19.5. 2014 a bolo vydané s platnosťou do 15.3. 2017. Žiadateľ navrhuje zmenu podmienky č. 1 a podmienky č. 5 uvedeného rozhodnutia tak, aby mohol dňa 14.5. 2016 zorganizovať v areáli hradu spoločenské podujatie „Otvorenie letnej turistickej sezóny“.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada ŠOP SR – Správu CHKO Malé Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k navrhovanej zmene rozhodnutia a o jeho doručenie na Okresný úrad Trenčín, OSŽP1, v lehote do 9.5. 2016. Postačuje doručenie elektronickou poštou.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Obec Čachtice, Malinovského 769, 916 21 Čachtice

2) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

3) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava