hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/010372-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – k žiadosti ECOEN Slovakia, a.s. o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v CHKO Biele Karpaty v súvislosti s výrubom drevín v ochrannom pásme 22 kV elektrického vedenia VN č. 202 v k.ú. Krivoklát a k.ú. Vršatské Podhradie

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 2.3. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti spoločnosti ECOEN Slovakia, a.s., so sídlom: Dúbravca č. 5, 036 01 Martin, IČO: 44794142 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 29.2. 2016, doručenej orgánu ochrany prírody 2.3. 2016.

           Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na vjazd a státie motorovým vozidlom a o vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa §13 ods.2 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny na likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov v súvislosti s plánovaným výrubom drevín v ochrannom pásme 22 kV nadzemného elektrického vedenia VN č. 202 v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v katastrálnych územiach: Krivoklát a Vršatské Podhradie.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

 

                                                                                                                                                                                   Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                     vedúci odboru

Doručí sa:

1) ECOEN Slovakia, a.s., Dúbravca č. 5, 036 01 Martin

2) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

3) Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové nám. č. 81/18, 019 01 Ilava

4) Obec Krivoklát, Krivoklát 77, 018 52 Pruské

5) Obec Vršatské Podhradie, Vršatské Podhradie 54, 018 52 Pruské

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava