hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/009036-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí konania vo veci predĺženia a zmeny podmienok rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2014/49/3475.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 16. 02. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo veci žiadosti organizácie Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc, Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc, IČO: 44936354. Žiadosť bola doručená nášmu úradu dňa 16. 02. 2016.

          Predmetom žiadosti je predĺženie platnosti a zmena podmienok rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2014/49/3475 z 24. 02. 2014 podľa § 89 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Uvedeným rozhodnutím bol udelený súhlas na výskum veľkých šeliem – vlka dravého a rysa ostrovida podľa § 67 písm. e) zákona a povolená výnimka podľa § 67 písm. h) zákona zo zákazu vjazdu a státia motorovým a na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka v súvislosti s neinvazívnym výskumom na území CHKO Kysuce (vrátane PR Čertov, NPR Veľká Rača, PP Vychylovské skálie, PR Čierna Lutiša, PR Javorinka ,PR Zajačkova lúka a NPR Veľký Javorník), CHKO Horná Orava a ochranného pásma NP Malá Fatra (vrátane PR Paráč a NPR Minčol).

          Podľa § 89 ods. 2 zákona výkon činnosti povolenej rozhodnutím možno na návrh účastníka konania predĺžiť ak:

a) s tým súhlasia ostatí účastníci konania,

b) nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie rozhodnutia,

c) účastník konania požiadal o predĺženie najneskôr 30 dní pred ukončením jeho platnosti,

d) nie sú splnené podmienky na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia podľa § 89 odst. 1 zákona,

e) nie je to v rozpore so záujmami prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Na vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti rozhodnutia musia byť splnené súčasne všetky vyššie uvedené podmienky.

          Žiadateľ spolu s podaním neuhradil správny poplatok a listom OU-TN-OSZP1-2016/009036-3 z 19. 02. 2016 bol vyzvaný na jeho zaplatenie a súčasne bolo správne konanie prerušené rozhodnutím OU-TN-OSZP1-2016/009036-4 z 19. 02. 2016.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

                                                                                                                                                                                       Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                           vedúci odboru

 

Doručí sa:

Hnutí DUHA místní skupina Olomouc, Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc

Lesy SR, š.p. OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica

Zdeňka Lucáková, Přátelství 298/9C, 736 01 Havířov – Životice, Česká republika

Ing. Dagmar Richterová, Dolní Paseky 963, 756 61 Rožňov pod Radhoštem, Česká republika

Stanislava Bruteničová, Studená 4504/19, 821 04 Bratislava – Ružinov

Ing. Juraj Chrastina, Hviezdoslavova 1007, 916 21 Čachtice

DREVO – LIŠKA PLUS s.r.o., Čertov 642, 020 55 Lazy pod Makytou

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava