hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/007436-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Zmena stavu mokrade v areáli farmy Nový kačín, parcela 644 v katastrálnom území Kočovce - žiadosť o vydanie súhlasu.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 04. 02. 2016 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti K.L.K. spol. s.r.o., 916 31 Kočovce 431, IČO: 31 437 656, z 04. 02. 2016.

           Predmetom konania je vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v areáli farmy Nový kačín, parcela 644 v katastrálnom území Kočovce. Jedná sa o zasypanie zvyšku druhej kazety (vodná plocha po výkrme kačív v areáli farmy) o veľkosti cca 360 m2. Žiadateľ zamýšľa zvyšok kazety zasypať stavebnou suťou a výkopkom po stavbe obecnej kanalizácie v obci Kočovce. Žiadateľ zaplatil správny poplatok vo výške 100,-€ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a predložil vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadov a štátnej správy ochrany prírody Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom.

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

           V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

                                                                                                                                                                                     Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                        vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

K.L.K. spol. s.r.o., Kočovce 431, 916 31

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSZP, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Obec Kočovce, obecný úrad, 916 31

ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava