hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2016/002254-39/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Č.j. OU-TN-OSZP1-2016/002254-39/Ďu                                                                                                                V Trenčíne 23.02. 2016

Vybavuje: Ing. M. Ďuriš

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa §26 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

 

Vyvesené dňa: ..............

Zvesené dňa: ................

................................. ( pečiatka, podpis)

 

Rozhodnutie

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Slovenského cykloklubu, so sídlom: Námestie Slobody č. 1716/6, P.O. Box B-2, 921 01 Piešťany, IČO: 34009388 (ďalej len žiadateľ), zo dňa 15.10. 2015, doručenej orgánu ochrany prírody 5.11. 2015, podľa §7 ods.3 a §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa §67 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“)

 

vydáva súhlas

 

na vyznačenie cyklotrás v územiach s druhým, tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany prírody podľa §13 ods.2 písm. i), podľa §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i), podľa §15 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) a podľa 16 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) zákona o ochrane prírody a krajiny, v Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji, v týchto osobitne chránených častiach prírody: Chránená krajinná oblasť Kysuce, Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy, Územie európskeho významu Strážovské vrchy (SKUEV0256), Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy (SKCHVÚ028), Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, ochranné pásmo Prírodnej rezervácie Žihľavník, Územie európskeho významu Baske (SKUEV0274), Chránená krajinná oblasť Ponitrie, Územie európskeho významu Kňaží stôl (SKUEV0275), Územie európskeho významu Rokoš (SKUEV0128), Územie európskeho významu Vtáčnik (SKUEV0273), Národná prírodná rezervácia Vtáčnik a jej ochranné pásmo, Prírodná rezervácia Jankov vŕšok a jej ochranné pásmo, ochranné pásmo Národnej prírodnej rezervácie Veľká skala a ochranné pásmo Prírodnej rezervácie Žrebíky.

          Orgán ochrany prírody podľa §82 ods.12 zákona o ochrane prírody a krajiny stanovuje nasledujúce podmienky vykonávania činnosti povolenej týmto rozhodnutím:

1) Týmto rozhodnutím orgán ochrany prírody povoľuje nové cyklotrasy uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, za predpokladu, že budú vedené po trasách vyznačených na mape v prílohe č. 2 tohto rozhodnutia.

2) Nové cyklotrasy budú vedené a vyznačené len po existujúcich cestách III. triedy, miestnych komunikáciách, poľných a lesných cestách.

3) Na nových úsekoch cyklotrasy nebudú vykonávané žiadne terénne ani stavebné úpravy.

4) Pri vyznačení nových úsekov cyklotrasy bude žiadateľ rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníkov, resp. správcov, nájomcov dotknutých pozemkov. Značky a smerovníky budú umiestnené predovšetkým na jestvujúcich pevných stĺpikoch tak, aby nedošlo k obmedzeniu poľnohospodárskej a lesníckej činnosti, ani k poškodeniu živých stromov.

5) V Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy, v častiach územia uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z.z., bude vyznačenie nových cyklotrás vykonané len v dobe od 1. júla do 28. februára, teda v súlade s §2 ods.2 písm. c) uvedenej vyhlášky.

6) Začiatok vykonávania značenia nových úsekov cyklotrás oznámi žiadateľ najmenej 3 pracovné dni vopred na Štátnu ochranu prírody SR – Správu Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, Správu Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, Správu Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a Správu Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie (podľa miestnej príslušnosti).

7) Zamestnanci Štátnej ochrany prírody SR - Správy Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, Správy Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, ktorí majú postavenie člena stráže prírody podľa §79 zákona o ochrane prírody a krajiny, môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia podľa ustanovení §75 ods.1 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny.

8) Toto rozhodnutie sa vydáva na dobu určitú s platnosťou do 31.3. 2019. Platnosť tohto rozhodnutia je možné predĺžiť, ak budú splnené podmienky podľa §89 ods.2 zákona o ochrane prírody a krajiny a ak o to účastník konania požiada najmenej 30 dní pred skončením jeho platnosti.

9) Toto rozhodnutie orgánu ochrany prírody nie je náhradou za územné rozhodnutia príslušných obcí.

 

Odôvodnenie

 

          Dňa 5.11. 2015 bola orgánu ochrany prírody doručená od žiadateľa žiadosť o vydanie súhlasu na vyznačenie 20 navrhovaných nových cyklotrás v Trenčianskom kraji, Banskobystrickom a Žilinskom kraji v územiach s 2. až 5. stupňom ochrany prírody podľa §13 ods.2 písm. i), podľa §14 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i), podľa §15 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) a podľa 16 ods.2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) zákona o ochrane prírody a krajiny. V žiadosti sa uvádza, že navrhované nové cyklotrasy budú vedené po existujúcich cestách III. triedy, miestnych komunikáciách, poľných a lesných cestách. Prílohou žiadosti boli kolkové známky v hodnote 100,- €, zoznam navrhovaných nových cyklotrás a mapa veľkého formátu (približne A0) s vyznačením navrhovaných cyklotrás.

          Orgán ochrany prírody listom zn. OU-TN-OSZP1-2015/031802-2/Ďu zo 6.11. 2015, ktorý zverejnil na internetovej stránke: www.minv.sk, upovedomil o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa mohli podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia uvedeného oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania. V stanovenej lehote sa za účastníka konania neprihlásilo žiadne z upovedomených združení.

          Nakoľko časť navrhovanej trasy N11 hrebeňovka Tríbeča (Penhýbel – Handlová) prechádza aj niektorými katastrálnymi územiami v Banskobystrickom kraji, orgán ochrany prírody si listom zn. OU-TN-OSZP1-2015/031802-4/Ďu zo 6.11. 2015 vyžiadal od Okresného úradu Banská Bystrica, OSŽP, súhlas s dohodou o miestnej príslušnosti podľa §7 ods.3 správneho poriadku. Nakoľko časť trasy 2315 Beluša – Zliechov – Čičmany – Riedka vedie aj katastrálnym územím Čičmany v Žilinskom kraji, orgán ochrany prírody si listom zn. OU-TN-OSZP1-2015/031802-7/Ďu z 9.11. 2015 vyžiadal od Okresného úradu Žilina, OSŽP, takisto súhlas s dohodou o miestnej príslušnosti. Okresný úrad Banská Bystrica vydal súhlas s dohodou o miestnej príslušnosti listom zn. OU-BB-OSZP1-2015/030039-MP z 12.11. 2015 (doručeným 23.11. 2015). Okresný úrad Žilina vydal súhlas s dohodou o miestnej príslušnosti listom zn. Ou-ZA-OSZP1-2015/045091-002/Ryb z 11.12. 2015 (doručeným 15.12. 2015). Na základe uvedeného orgán ochrany prírody viedol konanie a vydal rozhodnutie aj na časti cyklotrás, ktoré sa nachádzajú v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

          Nakoľko je správnym konaním dotknutý vysoký počet účastníkov konania (niekoľko tisíc vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov a správcov ciest) a takisto veľký počet neznámych vlastníkov pozemkov, orgán ochrany prírody sa rozhodol zverejniť oznámenie o začatí konania formou verejnej vyhlášky podľa §18 ods.3 správneho poriadku na svojej úradnej tabuli, ako aj na úradných tabuliach dotknutých obcí. Keďže žiadosť obsahovala len mapu veľkého formátu, ktorú orgán ochrany prírody nedokázal kopírovať a zverejniť na úradných tabuliach, listom zn. OU-TN-OSZP1-2015/031802-5/Ďu zo 6.11. 2015 vyzval žiadateľa podľa §19 ods.3 a §32 ods.1 a 3 správneho poriadku, aby v lehote do 15 dní od doručenia uvedenej výzvy odstránil nedostatky podania a doplnil podanie o nasledujúce náležitosti:

1) Zoznam katastrálnych území obcí, ktorými prechádzajú navrhované cyklotrasy ( v členení podľa jednotlivých navrhovaných cyklotrás).

2) Ku každej navrhovanej cyklotrase doplniť samostatný, dobre čitateľný, mapový podklad s vyznačením jednotlivej navrhovanej cyklotrasy, vo formáte od A4 až maximálne po A3, v počte podľa počtu katastrálnych území a okresov, ktorými navrhovaná trasa prechádza.

          Orgán ochrany prírody zároveň vo výzve žiadateľa poučil o následkoch nedoplnenia podania v stanovenej lehote. Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody správne konanie prerušil podľa §29 ods.1 správneho poriadku na dobu 15 dní tak, ako je to uvedené vo výroku rozhodnutia č.j. OU-TN-OSZP1-2015/031802-6/Ďu zo 6.11. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25.11. 2015.

          Dňa 9.11. 2015 žiadateľ doplnil podanie o mapové podklady v elektronickej podobe na CD nosiči. Dňa 3.12. 2015 žiadateľ doplnil podanie o zoznam dotknutých katastrálnych území a o vytlačené mapové podklady v potrebnom počte podľa jednotlivých cyklotrás. 

          Orgán ochrany prírody si ďalej listom zn. OU-TN-OSZP1-2015/031802-3/Ďu zo 6.11. 2015 vyžiadal k predmetu konania odborné stanoviská od Štátnej ochrany prírody SR – Správy Chránenej krajinnej oblasti (ďalej len „CHKO“) Biele Karpaty, Správy CHKO Ponitrie, Správy CHKO Strážovské vrchy a Správy CHKO Kysuce. Odborné stanoviská ŠOP SR Správy CHKO Strážovské vrchy zn. CHKOSV/313/15 z 20.11. 2015 (doručené 23.11. 2015), Správy CHKO Kysuce zn. 677/2015/CHKOKY z 27.11. 2015 (doručené 2.12. 2015), Správy CHKO Biele Karpaty zn. CHKO BK/702/15 z 30.11. 2015 (doručené 3.12. 2015) a Správy CHKO Ponitrie zn. CHKO PN 1141/15 z 20.11. 2015 (doručené 20.11. 2015), sú k povoleniu navrhnutých cyklotrás v zásade kladné, nakoľko sú trasy navrhované po existujúcich cestách III. triedy, miestnych komunikáciách, poľných a lesných cestách. Prílohami stanoviska ŠOP SR Správy CHKO Strážovské vrchy sú aj formuláre pre zisťovacie konanie a záznamy o nezistení významných účinkov navrhovaných cyklotrás na územie európskeho významu SKUEV 0256 Strážovské vrchy a na Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy (SKCHVÚ028). Prílohami stanoviska Správy CHKO Ponitrie sú aj formuláre pre zisťovacie konanie a záznamy o nezistení významných účinkov navrhovaných cyklotrás na územia európskeho významu: SKUEV0128 Rokoš, SKUEV0273 Vtáčnik, SKUEV0274 Baske a SKUEV0275 Kňaží stôl. Na základe uvedených stanovísk a ich príloh orgán ochrany prírody usúdil, že na navrhované cyklotrasy nie je potrebné viesť správne konanie podľa §28 ods.4 zákona o ochrane prírody a krajiny. V stanovisku zn. CHKO PN 1141/15 z 20.11. 2015 odborná organizácia upozornila na platné znenie §2 ods.2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 434/2009 Z.z., ktorou bolo vyhlásené Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy. Navrhujú sa v ňom aj niektoré ďalšie podmienky v súvislosti s povolením cyklotrás. Tieto odporúčania orgán ochrany prírody zohľadnil pri stanovení podmienok č. 1) až 6) vo výroku tohto rozhodnutia.

         Dňa 11.12. 2015 orgán ochrany prírody elektronickou poštou pod zn. OU-TN-OSZP1-2015/031802-15/Ďu oboznámil žiadateľa s odbornými stanoviskami ŠOP SR a dal mu možnosť vyjadriť sa k nim. Dňa 14.12. 2015 žiadateľ doplnil vysvetlenie a mapový podklad k navrhovanej cyklotrase N3 – Trenčianske Jastrabie – Motešice – Slatina nad Bebravou – Valaská Belá, z ktorého je zrejmé, že navrhovaná cyklotrasa neprechádza Súkromnou prírodnou rezerváciou Rysia v k.ú. Valaská Belá.

          Dňa 16.12. 2015 vedúca orgánu ochrany prírody podľa §85 ods.1 zákona o ochrane prírody a krajiny predĺžila lehotu na vydanie rozhodnutia do 31.1. 2016. Žiadateľ bol o tom upovedomený listom zn. OU-TN-OSZP1-031802-18/Ďu zo 16.12. 2015. Dôvody na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia boli nasledovné: Kvôli veľkému počtu účastníkov konania, orgán ochrany prírody po odstránení nedostatkov podania zo strany žiadateľa, oznámil začatie konania verejnou vyhláškou zn. OU-TN-OSZP1-2015/031802-14/Ďu z 11.12. 2015 na svojej úradnej tabuli a tiež na úradných tabuliach 58 dotknutých obcí. Verejná vyhláška musí byť vyvesená najmenej po dobu 15 dní, následne po jej zvesení majú účastníci konania lehotu 15 dní na nahliadnutie do spisu a na podanie svojich námietok. Ďalej bolo potrebné účastníkov konania oboznámiť s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a dať im možnosť vyjadriť sa k nim podľa §33 ods. 2 správneho poriadku. Určitý čas zabralo aj doručovanie uvedených písomností. Uvedený postup nebolo možné stihnúť v riadnej 30 – dňovej lehote na vydanie rozhodnutia. V priebehu januára 2016 orgán ochrany prírody elektronickou poštou, telefonicky, aj písomne žiadal od dotknutých obcí o zaslanie potvrdení o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky zn. OU-TN-OSZP1-2015/031802-14/Ďu z 11.12. 2015. Nakoľko sa mu do 27.1. 2016 nevrátili oznámenia od všetkých 58 obcí, vedúca orgánu ochrany prírody podľa §85 ods.1 zákona o ochrane prírody a krajiny predĺžila lehotu na vydanie rozhodnutia do 29.2. 2016. O tomto ďalšom predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia boli účastníci konania upovedomení listom zn. OU-TN-OSZP1-2016/002254-34/Ďu z 27.1. 2016.

          Dňa 23.12. 2015 boli orgánu ochrany prírody doručené písomné námietky Poľovníckeho združenia spoluvlastníkov Drahlov Miezgovce, K Zornici 107/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou (ďalej len „PZ Miezgovce“) z 21.12. 2015. PZ Miezgovce namietalo proti vedeniu cyklotrasy (jedná sa o trasu N8 Bánovecký okruh) cez pozemky v k.ú. Miezgovce, ktoré má PZ Miezgovce v prenájme za viac, ako 3.000,- € ročne od Lesného spoločenstva Miezgovce na účely výkonu práva poľovníctva. Svoje námietky zdôvodnilo PZ Miezgovce tým, že pohybom cyklistov po cyklorase bude plašená poľovná zver do vzdialenosti min. 300 m od trasy, čo považuje za rozpor proti ustanoveniam §24 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve , podľa ktorých sa zakazuje plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, spôsobovať stres, rušiť ju pri hniezdení a kladení mláďat, vykonávať činnosti, ktoré na zver a voľne žijúce živočíchy pôsobia nepriaznivo. PZ Miezgovce považuje jazdu na bicykli po cyklotrase v lese za takúto rušivú činnosť a obáva sa, že zver takéto lokality opustí. PZ Miezgovce kladie v liste otázku, koľko bude žiadateľ uhrádzať im, ako nájomcovi poľovného revíru Drahlov Miezgovce za to, že mu, ako nájomcovi neumožní plnohodnotný výkon práva poľovníctva na pozemkoch, ktoré má v nájme. PZ Miezgovce, ďalej uviedla, že zver by vplyvom používania cyklotrasy bola vytláčaná zo svojich prirodzených stanovíšť na iné pozemky, kde môže spôsobovať škody, ktorých náhradu si môžu vlastníci poľnohospodárskych a lesných pozemkov uplatňovať u PZ Miezgovce. Ďalej PZ Miezgovce zdôvodňuje svoju námietku proti cyklotrase obavou o bezpečnosť samotných cyklistov pri ich možnom pohybe v smere výstrelu poľovníka. Nakoniec uvádza, že zriadenie cyklotrasy bude považovať za hrubý zásah do svojich práv. Domnieva sa, že cyklistika nepatrí do lesa, ktorý je domovom pre voľne žijúce živočíchy a zver, ale na cesty. S námietkami PZ Miezgovce orgán ochrany prírody oboznámil žiadateľa elektronickou poštou dňa 18.1. 2016 pod zn. OU-TN-OSZP1-2016/002254-29/Ďu a dal mu možnosť vyjadriť sa k nim.

           Orgán ochrany prírody sa s námietkami PZ Miezgovce vysporiadal nasledovne: Námietky PZ Miezgovce smerujú voči povoleniu navrhovanej cyklotrasy N8 Bánovecký okruh v katastrálnom území Miezgovce. V celom k.ú. Miezgovce platí prvý stupeň ochrany prírody podľa §12 zákona o ochrane prírody a krajiny. V území s prvým stupňom ochrany prírody sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vyznačenie a budovanie cyklotrasy. Orgán ochrany prírody vydal súhlas na nové cyklotrasy len v územiach s druhým, až piatym stupňom ochrany prírody. Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutím orgánu ochrany prírody nebudú dotknuté žiadne práva, právom chránené záujmy, ani povinnosti PZ Miezgovce podľa §14 ods.1správneho poriadku. PZ Miezgovce teda nie ej účastníkom správneho konania, ktoré vedie orgán ochrany prírody. Cyklotrasa v území s prvým stupňom ochrany prírody bude povoľovaná iba v samostatnom územnom konaní vedenom príslušnou obcou. Orgán ochrany prírody uvedenú skutočnosť objasnil listom OU-TN-OSZP1-2016/002254-37/Ďu z 8.2. 2016, ktorý bol doručený na PZ Miezgovce dňa 11.2. 2016. Prílohou uvedeného listu bolo aj vyjadrenie Slovenského cykloklubu z 22.1. 2016 k ich námietkam, kópia odborného stanoviska ŠOP SR – Správy CHKO Ponitrie zn. CHKO PN 1141/15 z 20.11. 2015 a mapka navrhovanej cyklotrasy N8 Bánovecký okruh.

           Dňa 20.1. 2016 boli orgánu ochrany prírody doručené námietky Poľovníckeho združenia Javorník Čierna Lehota, 956 53 pošta Slatina nad Bebravou (ďalej len „PZ Čierna Lehota“) z 11.1. 2016. PZ Čierna Lehota namietalo proti zriadeniu cyklotrasy (jedná sa o časť cyklotrasy N3 Trenčianske Jastrabie – Motešice – Slatina nad Bebravou – Valaská Belá a N7 Kšinianska Poľana – Slatina nad Bebravou) na pozemkoch v k.ú. Trebichava a k.ú. Čierna Lehota, ktoré má v prenájme za 4373,- € ročne na účely výkonu práva poľovníctva. PZ Čierna Lehota námietku zdôvodňuje tým, že pohybom cyklistov po cyklorase bude plašená poľovná zver na svojich stanovištiach, ležoviskách a pri napájaní v k.ú. Trebichava z Trebichavského potoka a v k.ú. Čierna Lehota z prítoku riečky Bebrava. PZ Čierna Lehota to považuje za porušenie ustanovení §24 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, podľa ktorých sa zakazuje plašiť zver akýmkoľvek spôsobom, spôsobovať stres, rušiť ju pri hniezdení a kladení mláďat, vykonávať činnosti, ktoré na zver a voľne žijúce živočíchy pôsobia nepriaznivo. PZ Čierna Lehota považuje jazdu na bicykli po cyklotrase v lese za takúto rušivú činnosť a obáva sa, že zver takéto lokality opustí. PZ Čierna Lehota kladie v liste otázku, koľko bude žiadateľ uhrádzať im, ako nájomcovi poľovného revíru Javorník Čierna Lehota za to, že mu, ako nájomcovi neumožní plnohodnotný výkon práva poľovníctva na pozemkoch, ktoré má v nájme. Ďalej PZ Čierna Lehota zdôvodňuje svoju námietku proti cyklotrase obavou o bezpečnosť samotných cyklistov pri ich možnom pohybe v smere výstrelu poľovníka. Nakoniec uvádza, že zriadenie cyklotrasy bude považovať za hrubý zásah do svojich práv. Domnieva sa, že cyklistika nepatrí do lesa, ktorý je domovom pre voľne žijúce živočíchy a zver, ale na cesty. S námietkami PZ Čierna Lehota orgán ochrany prírody oboznámil žiadateľa elektronickou poštou dňa 21.1. 2016 pod zn. OU-TN-OSZP1-2016/002254-32/Ďu a dal mu možnosť vyjadriť sa k nim.

           Dňa 27.1. 2016 bolo orgánu ochrany prírody doručené vyjadrenie žiadateľa k námietkam PZ Miezgovce, aj k námietkam PZ Čierna Lehota listom z 22.1. 2016. Žiadateľ vo svojom vyjadrení uviedol, že podľa platného zákona o lesoch slúžia lesné pozemky i na rekreačné využitie, teda aj na cykloturistiku. Lesný zákon umožňuje každému jazdiť po sieti lesných ciest a značených cyklotrás. Na túto činnosť sa navyžaduje súhlas vlastníka, správcu, nájomcu pozemku, ani iného záujmového združenia. Ďalej uvádza, že povinnosti poľovníkov pri zabezpečení bezpečnosti osôb počas poľovačiek, ako aj povinnosti poľovníka, pri výstrele a použití strelnej zbrane stanovuje zákon o poľovníctve. Ďalej uvádza, že cykloturistika je definovaná, ako verejno – prospešná činnosť v národnej stratégii rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky SR, ktorú schválila Vláda SR uznesením č. 223 dňa 7.5. 2013. Súčasťou tejto stratégie je aj využívanie lesných pozemkov na cykloturistiku. ďalej vo vyjadrení uvádza, že v dotknutom území už existujú pešie turistické trasy a navrhované cyklotrasy vedú vo viacerých úsekoch v súbehu s nimi. Uvádza tiež, že značenie cyklotrás je verejnoprospešná činnosť slúžiaca aj rozvoju miestnej komunity a nie je za túto činnosť povinný nikomu platiť, nakoľko zo značenia nemá žiadny profit. Cykloturistika podľa žiadateľa nie je aktivitou, ktorá by mohla rušiť a ohroziť zver. Usmernenie vykonávania cykloturistiky po vyznačenej cyklotrase považuje žiadateľ za lepšie a bezpečnejšie riešenie, ako voľné jazdenie cyklistov po všetkých lesných cestách. Žiadateľ ďalej uvádza, že cykloturisti sú popri obhospodarovateľoch lesa, poľovníkoch a iných len jednou zo záujmových skupín. Uvádza, že nebolo preukázané, že by cyklista niekedy usmrtil zver, na rozdiel od poľovníkov. Uvádza, že o vedení cyklotrasy v územiach s 2. až 5. stupňom ochrany prírody rozhodujú orgány ochrany prírody a nie poľovníci. Vyjadruje tiež znepokojenie nad myšlienkou, že poľovník nevie zaručiť, že pri výstrele nezraní, alebo neusmrtí osobu. Uvádza názor, že využívanie lesa rôznymi záujmovými skupinami by malo byť založené na vzájomnom rešpekte a tolerancii. Na záver žiadateľ uvádza, že námietky PZ Miezgovce a PZ Čierna Lehota sú v rozpore so zákonom o lesoch, sú diskriminačné, urážlivé a založené na subjektívnom názore malej skupiny.

          Nakoľko navrhované cyklotrasy N3 Trenčianske Jastrabie – Motešice – Slatina nad Bebravou – Valaská Belá a N7 Kšinianska Poľana – Slatina nad Bebravou v katastrálnych územiach Čierna Lehota a Trebichava vedú územím európskeho významu SKUEV 0275 Kňaží stôl v miestach, kde platí druhý stupeň ochrany prírody, rozhodnutím orgánu ochrany prírody môžu byť dotknuté práva, právom chránené záujmy, alebo povinnosti PZ Čierna Lehota podľa §14 ods.1 správneho poriadku, preto je PZ Čierna Lehota účastníkom správneho konania. Orgán ochrany prírody preto listom zn. OU-TN-OSZP1-2016/002254-38/Ďu z 8.2. 2016 oboznámil PZ Čierna Lehota s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním podľa §33 ods.2 správneho poriadku a dal mu možnosť vyjadriť sa k nim i k spôsobu ich zisťovania, prípadne navrhnúť ich doplnenie, v lehote do 3 pracovných dní od doručenia uvedeného listu. Túto možnosť PZ Čierna Lehota v stanovenej lehote nevyužilo.

            S námietkami PZ Čierna Lehota sa orgán ochrany prírody vysporiadal nasledovne: Povoliť vyznačenie cyklotrasy v území s 2. stupňom ochrany prírody umožňujú orgánu ochrany prírody ustanovenia §13 ods.2 písm. i) a §67 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny a to bez rozdielu, či sa jedná po poľovné pozemky, alebo o nepoľovné plochy. Uvedené je tiež v súlade s ustanoveniami §57 zákona o ochrane prírody a krajiny o prístupe do krajiny. Prenajatie si pozemkov na účely výkonu práva poľovníctva samo o sebe neumožňuje vylúčiť uvedené pozemky z práva na využívanie lesa verejnosťou podľa ustanovení §30 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“). Jazda na bicykli po lesnej ceste, alebo vyznačenej cyklotrase nie je zakázanou činnosťou podľa §31 ods.1 písm. d) zákona o lesoch, ani podľa §24 ods.3 písm. k) zákona č. č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poľovníctve"). Pokiaľ by uvedenou činnosťou dochádzalo k ohrozeniu zveri najmä v čase rozmnožovania, môže užívateľ poľovného revíru využiť ustanovenia §24 ods. 4 písm. a), c) a ods.5 zákona o poľovníctve, podľa ktorých na žiadosť užívateľa poľovného revíru a odporúčanie okresného úradu vydá obec v čase hniezdenia, kladenia mláďat alebo z dôvodu ich ochrany všeobecne záväzným nariadením obmedzenie alebo zákaz vstupu do poľovného revíru alebo jeho časti, zákaz vstupu do zvernice alebo bažantnice, alebo ich časti nepovolaným osobám. Jedná sa o obmedzenie vstupu na určité časové obdobie. Obmedzenia a zákazy vydané obcou je užívateľ poľovného revíru povinný vyznačiť v poľovnom revíri na prístupových cestách. Pokiaľ ide o bezpečnosť osôb pri streľbe poľovníka, je táto otázka dostatočne riešená v zákone o poľovníctve, ako aj v právnych predpisoch z zbraniach a strelive, v trestnom zákone atď. Poľovník nesmie vystreliť na zver, pokiaľ ju bezpečne nerozoznal podľa §55 ods.6 zákona o poľovníctve. Nielen, že je povinný rozoznať zver od osoby, ale je aj povinný rozoznať druh zveri, jej pohlavie, vek, zdravotný stav, chovnosť. Je tiež povinný dodržať pri streľbe všetku opatrnosť aj s ohľadom na možný pohyb osôb v poľovnom revíri. Opatrnosť pri streľbe musí zachovať voči všetkým osobám, ktoré sa môžu pohybovať v poľovnom revíri, teda aj voči obhospodarovateľom pozemkov, návštevníkom - turistom, hubárom, cyklistom a pod. Pri spoločných poľovačkách platia na zaistenie bezpečnosti osôb ustanovenia §58 a 59 zákona o poľovníctve. Pokiaľ ide o položenú otázku finančnej náhrady za neumožnenie plnohodnotného výkonu práva poľovníctva na pozemky, ktoré má v PZ Čierna Lehota v nájme, rozhodovať o tejto otázke nie je kompetentný orgán ochrany prírody. Táto otázka má skôr charakter majetkového nároku, či nároku na náhradu škody. Na základe vyššie uvedeného orgán ochrany prírody dospel k záveru, že vydanie súhlasu na cyklotrasy v k.ú. Trebichava a v k.ú. Čierna Lehota v území s 2. stupňom ochrany prírody nie je v rozpore s ustanoveniami zákona o lesoch, zákona o poľovníctva ani zákona o ochrane prírody a krajiny.

          Dotknuté cyklotrasy vedú sčasti aj územiami s prvým stupňom ochrany prírody. Na tieto sa súhlas orgánu ochrany prírody nevyžaduje, preto o nich orgán ochrany prírody ani nerozhodoval. Budú totiž predmetom samostatných územných konaní vedených príslušnými obcami.

Na základe vyššie uvedeného zisťovania stavu veci orgán ochrany prírody dospel k záveru, že žiadosť je riadne odôvodnená a navrhované cyklotrasy nie sú v rozpore so záujmami chránenými zákonom o ochrane prírody a krajiny. Rozhodol preto o vydaní súhlasu a o uložení bližších podmienok vykonania činnosti tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie

 

          Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a §54 správneho poriadku, najneskôr do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia sú nasledujúce prílohy:

1) Zoznam nových cyklotrás povolených týmto rozhodnutím

2) Mapa so zákresom cyklotrás povolených týmto rozhodnutím

 

                                                                                                                                                                                       Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                          vedúci odboru

 

Doručí sa:

Účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou na úradnej tabuli orgánu ochrany prírody a na internetovej stránke: www.minv.sk

 

Okrem toho sa doručí poštou do vlastných rúk štatutárneho zástupcu:

1) Slovenský cykloklub, Námestie Slobody č. 1716/6, P.O. Box B-2, 921 01 Piešťany

2) Poľovnícke združenie Javorník Čierna Lehota, 956 53 pošta Slatina nad Bebravou

 

Po nadobudnutí právoplatnosti sa doručí na vedomie:

1) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, OSŽP, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

2) Okresný úrad Trenčín, OSŽP3, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

3) Okresný úrad Prievidza, OSŽP, Dlhá 3, 976 01 Prievidza

4) Okresný úrad Partizánske, OSŽP, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske

5) Okresný úrad Bánovce n./B., OSŽP, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n./B.

6) Okresný úrad Ilava, OSŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

7) Okresný úrad Púchov, OSŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov

8) Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

9) Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP1, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 01 Banská Bystrica

10) Okresný úrad Žilina, OSŽP1, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina

11) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

12) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

13) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

14) ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca

15) Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Žilina, OIOPaK, Legionárska 5, 012 05 Žilina

16) Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Bratislava, OIOPaK, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

17) Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica, OIOPaK, Jegorovova 29 B, 974 01 Banská Bystrica

 

Príloha č. 1) rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2016/002254-39/Ďu z 23.2. 2016 cyklotrasy schválené orgánom ochrany prírody

Farba   Ev.číslo                         Názov trasy                                                                                                                                   Dĺžka (km)

--               052           Hrebeňovka Javorníkov                                                                                                                                    19,9

--              2315         Beluša - Mojtín - Zliechov - Čičmany - Riedka                                                                                             45,1

--               5307         Lednické Rovne - rozhľadňa na Tlstom Vrchu - Dohňany                                                                         17,2

--                5308         Lúky pod Makytou - Dolná Mariková                                                                                                               18,6

--                8340         Čertov - Papajské sedlo                                                                                                                                     2,9

--                8341          Zubák - rozhľadňa na Tlstej Hore                                                                                                                   7,9

--                  N1           Trenčín - Melčice - Melčická dolina - Zábudišová - Bošáca - Haluzice - Chocholná - Trenčín           38,5

--                  N2            Chocholná Velčice - Kykula - hranica s ČR                                                                                                 10,9

--                  N3            Trenčianske Jastrabie - Motešice - Slatina nad Bebravou - Valaská Belá                                            30,1

--                  N4            Motešice - Veľké Lúky - Laštek - Chata Baske                                                                                            12,2

--                  N5           Omšenie - Veľké Lúky                                                                                                                                         5

--                 N6            Dolná Poruba - Na Hlbokom - Zrazový vrch - Chate na Baske                                                                   10,2

--                 N7            Kšinianska Poľana - Slatina nad Bebravou                                                                                                   15,7

--                N8             Bánovecký okruh                                                                                                                                                  35 

--                 N9            Na Uhrovský hrad                                                                                                                                                1,8

--                N10           Poruba - Magura - Bojnice                                                                                                                                 20,3

--                N11            Hrebeňovka Tríbeča (Penhýbel - Handlová)                                                                                                 39,8

--                N12            Spojka na hrebeňovku Tríbeča (Sekaniny - Rúbaný Vrch)                                                                         10,1

--               N13            Spojka na hrebeňovku Tríbeča 2 (Podhradie - Jarabí Vrch)                                                                        4,8

--               N14           Spojka hrebeňovky Tríbeča a trasy  2308                                                                                                         1,5

                     CELKOM DĹŽKA V KILOMETROCH:                                                                                                                                347,5

 

Mapová príloha link:

http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/a85e808c-c0c8-4153-89bf-e04dfb77dd0d