hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/034019-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEC

Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 27. novembra 2015 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti obce Dolná Súča (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Obecný úrad č. 2, 913 32 Dolná Súča) na výrub stromov v prírodnej rezervácii Krasín.

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) zo zákazu rúbať dreviny podľa § 15 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane prírody a krajiny na území PR Krasín, kde platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 uvedeného zákona. Lokalita sa nachádza na parcele KN-C č. 1227/1 (ostatné plochy), resp. KN-E č. 1227 (trvalé trávne porasty) v k. ú. Dolná Súča, okres Trenčín. Na predmetnej parcele KN-C č. 1227/1 nie je založený list vlastníctva, na parcele KN-E č. 1227 s identickými hranicami je v katastri nehnuteľností evidovaných 342 podielnikov zastúpených Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Dolná Súča. Žiadosť je zdôvodnená zabezpečením starostlivosti o Náučný chodník Janka Miklasa vykonaním výrubu 3 ks buka lesného (Fagus sylvatica) na zabezpečenie priehľadu na vyhliadke v severnej časti trasy náučného chodníka. Prílohou žiadosti je mapa lokalizácie predmetných drevín.

          Orgán ochrany prírody žiada dotknutú obec o zverejnenie tejto vyhlášky na úradnej tabuli obce najmenej po dobu 15 dní a o zaslanie oznámenia o dátume vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.

         Žiadateľ je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

 

                                                                                                                                                                                         Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                            vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Obec Dolná Súča, Obecný úrad č. 2, 913 32 Dolná Súča

2) Urbárske pozemkové spoločenstvo Dolná Súča, Obecný úrad č. 2, 913 32 Dolná Súča

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

4) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

14) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava