hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/033673-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania k žiadosti o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokradí v k.ú. Milochov pri modernizácii železničnej trate Púchov - Žilina a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 25.11. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Železníc Slovenskej republiky zastúpených spoločnosťou Reming Consult a.s. so sídlom: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3, zn. 6675/0501/1/32/Ďr z 20.11. 2015.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa §6 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokradí (bezmenných prítokov rieky Váh) v katastrálnom území Milochov v súvislosti s modernizáciou železničnej trate Púchov – Žilina. Jedná sa o stavebné objekty SO 44.32.02.2 (nový priepust v nžkm 164,170), SO.44.33.25 (nový železničný most v sžkm 168,9+179), SO 44.38.14.3A (nový priepust na komunikácii – vetva A) a SO44.38.14.3B (nový priepust na komunikácii – vetva B). Žiadosť sa týka územia s 1. stupňom ochrany prírody.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy sa môžu oboznámiť zo žiadosťou, projektovou dokumentáciou a so spisom, na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v pracovných dňoch, počas úradných hodín (najlepšie po telefonickom dohovore).

          Orgán ochrany prírody ďalej žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Strážovské vrchy o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody v lehote do 14.12. 2015.

 

                                                                                                                                                                                      Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                         vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Reming Consult a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava 3

2) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

3) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

4) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava