hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/033586-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

"Trenčianska Turná, lokalita Paľova hora – zlepšenie vodného hospodárstva v lese“– žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 25. 11. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná, IČO: 42283914, z 24. 11. 2015 (doručená 25. 11. 2015).

          Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou stavby SO1 Obnova technických diel v lesoch - akumulácia vody na ochranu pred požiarom. Dotknuté územie leží v prvom stupni ochrany prírody, v katastrálnom území Trenčianska Turná na parcelách C – KN 3818 a 3819 zapísaných na LV 2966 vo vlastníctve žiadateľa. Ide o obnovu pôvodnej vodnej akumulačnej nádrže, ktorá slúžila do polovice 60. rokov 20. storočia. Ako podklad k vydaniu rozhodnutia si orgán ochrany prírody vyžiada odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Biele Karpaty.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

                                                                                                                                                                                      Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                         vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná 373, 913 21 Trenčianska Turná

2) Obec Trenčianska Turná, Obecný úrad č. 86,913 21 Trenčianska Turná

3) Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

4) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska č. 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava