hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/026443-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEC

Oznámenie o začatí konania

 

           Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 10. septembra 2015 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti občianskeho združenia Klub turistov obce Horné Naštice (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Horné Naštice 69, 956 41 Horné Naštice) na výstavbu prístrešku pri vrcholovej kóte Rokoša.

           Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) zo zákazu umiestniť stavbu podľa § 16 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane prírody a krajiny na území národnej prírodnej rezervácie Rokoš, kde platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 uvedeného zákona. Lokalita sa nachádza na parcele KN-E č. 947 (lesný pozemok) v k. ú. Uhrovské Podhradie, okres Bánovce nad Bebravou. Vlastníkom pozemku sú Lesy SR, š. p., OZ Trenčín. Prístrešok je navrhnutý 20 m západne od kóty Rokoš (1009,9 m n. m.) v JPRL č. 80 v LHC Kšinná.

            Žiadateľ nie je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku. Uvedený správny poplatok je stanovený na 100 €.

           Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

 

                                                                                                                                                                                     Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                        vedúci odboru

 

Doručí sa poštou

1) Klub turistov obce Horné Naštice, o. z., Horné Naštice 69, 956 41 Horné Naštice

2) Lesy SR, š. p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

3) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

4) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internete

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík

9) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

10) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

11) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

12) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

13) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22

14) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava