hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/020879-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie stavby „Realizácia optických sietí UH-1 Uhrovec, obce Žitná-Radiša, Uhrovské Podhradie, Omastiná, Kšinná, Trebichava“ v území európskeho významu podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – upovedomenie o začatí správneho konania.

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 30. 07. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti právnickej osoby Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36700231, z 28. 07. 2015.

          Predmetom konania je posúdenie projektu stavby „Realizácia optických sietí UH-1 Uhrovec, obce Žitná-Radiša, Uhrovské Podhradie, Omastiná, Kšinná, Trebichava“ a jeho možného významného vplyvu na územie európskeho významu podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dotknuté územie je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy SKCHVÚ028 a parcely C – KN 653/1, 661, 662 a 681 v katastrálnom území Trebichava sú súčasťou územia európskeho významu Kňaží stôl SKUEV0275.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke www.minv.sk  .

 

                                                                                                                                                                Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                  vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Profi-NETWORK Slovakia, a.s., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín

2) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

3) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava