hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/019235-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania k žiadosti o súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade – vodného toku v osade Trvajová v k.ú. Košariská

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 19.6. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, pozemkového a lesného odboru, so sídlom: Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa §6 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na zmenu stavu mokrade – vodného toku v osade Trvajová v katastrálnom území Košariská. Navrhovaná činnosť sa nachádza v území s 1. stupňom ochrany prírody. Žiadosť bola podaná v súvislosti s navrhovanou výstavbou spoločných zariadení a opatrení v rámci schváleného projektu pozemkových úprav v k.ú. Košariská. V súvislosti s dobudovaním poľných ciest sa navrhuje aj vydláždenie koryta vodného toku v osade Trvajová v dĺžke 55 metrov.

          Pokiaľ žiadateľ doplní podanie, môže byť predmetom konania aj vydanie súhlasu podľa §47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich mimo lesa v súvislosti s navrhovanou výstavbou spoločných zariadení a opatrení v rámci projektu pozemkových úprav (celkovo sú navrhované 4 stavebné objekty. pri cintoríne, Tatry, Šindeláci a Trvajová). Okresný úrad Trenčín, ako orgán ochrany prírody by v takom prípade viedol viedol spojené konanie a vydal by rozhodnutie na základe §83 ods.1 zákona o ochrane prírody a krajiny aj vo veci, v ktorej by bola inak oprávnená konať Obec Košariská, ako orgán ochrany prírody.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali podľa §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu podľa §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronickou poštou prihlásiť za účastníka konania.

         Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Záhorie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 9.7. 2015.

          Orgán ochrany prírody v ďalšom konaní vyzve žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania a do tej doby správne konanie preruší.

 

 

                                                                                                                                                                    Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                       vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

2) ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského č. 17, 901 01 Malacky

3) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

4) Obec Košariská, 906 15 Košariská 78

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie domových samospráv, Rovnianka č. 14, 851 02 Bratislava