hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/016590-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o povolení výnimky na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka a na vykonávanie technických geologických prác v NPR Vyšehrad - upovedomenie o začatí správneho konania.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 25. 05. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Jozefa Majzlana zo dňa 25. 05. 2015.

          Predmetom konania je povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka a na vykonávanie technických geologických prác v NPR Vyšehrad v súvislosti s archeologickým výskumom novoobjavenej architektúry pravdepodobne stredovekého pôvodu.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia alebo na ústnom pojednávaní.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

                                                                                                                                                                          Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                             vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

Jozef Majzlan, 972 16 Pravenec 185

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

Obec Nitrianske Pravno, Obecný úrad, 972 13

Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, P.O.Box 148, 971 01 Prievidza

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

5) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

6) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

7) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

8) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík č. 310, 082 13