hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/012378-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec Žiadosť o povolení výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom pre dodávateľov stavby „Parkovisko pre penzión Holotéch víška“ - upovedomenie o začatí správneho konania .

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 10. 04. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Ing. Petra Poláčka, Košariská 24, 906 15, zo dňa 07. 04. 2015.

          Predmetom konania je povolenie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom za hranicami zastavaného územia obce v súvislosti s realizáciou stavby „Parkovisko pre penzión Holotéch víška“ na parcele C – KN 5315 v katastrálnom území Košariská. Dotknutý pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody a zároveň je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty. Žiadateľ v prílohe žiadosti doložil kópiu stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 10 dní od doručenia tohto oznámenia.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

                                                                                                                                                                               Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                  vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Ing. Peter Poláček, Košariská 24, 906 15

2) Obec Košariská, Košariská č. 78, 906 15

3) Obvodný úrad životného prostredia, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská č. 1, 907 01 Myjava

4) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrová č. 115, 900 01 Modra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

5) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

6) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

7) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík č. 310, 082 13