hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/010399-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania – turistické chodníky v CHKO Biele Karpaty.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 18.3.2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Obce Horné Srnie zn. 531/2015 zo 16.3. 2013 doručenej orgánu ochrany prírody 18.3. 2015

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. i) zákona o ochrane prírody a krajiny na vyznačenie turistických chodníkov v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Nové úseky cyklotrasy sú navrhované po existujúcich cestách, miestnych a účelových komunikáciách a po existujúcich poľných a lesných cestách.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 7.4. 2015.

 

 

                                                                                                                                                                               Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                                  vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Obec Horné Srnie, Družstevná č. 430/1, 914 42 Horné Srnie

2) Lesy SR š.p., OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 01 Trenčín

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

4) Klub slovenských turistov, sekcia značenia, Záborského č. 33, 831 03 Bratislava

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

 

Prílohy:

1) Kópia žiadosti zo 16.3. 2015.

2) Kópia mapových podkladov v vyznačením navrhovaných trás turistických chodníkov.