hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/006423-3/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť EKOREM s.r.o. o povolenie výnimky zo zákazov v 4. stupni ochrany prírody v PR Kobela a v CHA Pavúkov jarok v súvislosti s výrubom drevín pod elektrovodmi VN a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 5.2. 2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti EKOREM s.r.o., so sídlom: Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany, IČO: 36487121, zo dňa 30.1. 2015, doručenej orgánu ochrany prírody 5.2. 2015.

            Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom a zo zákazu rúbať dreviny podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a), podľa §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) a podľa §15 ods.1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s oznámeným výrubom drevín v ochrannom pásme elektrovodov VN č. 209 v k.ú. Mnešice (v úseku od potoka Kamečnica v smere na ul. tehelná v Novom Meste nad Váhom), ktorého časť prechádza hranicou Prírodnej rezervácie Kobela, v ktorej platí 4. stupeň ochrany prírody (v jej 100 m ochrannom pásme platí 3. stupeň ochrany prírody ) a VN č. 1032 v k.ú. Stará Turá (v úseku na prípojke pre mestskú časť Papraď), ktorého časť prechádza Chráneným areálom Pavúkov jarok v ktorom platí 4. stupeň ochrany prírody. Zároveň sa jedná o územia európskeho významu SKUEV0379 Kobela a SKUEV 0369 Pavúkov jarok. Žiadateľ navrhuje vydanie rozhodnutia s platnosťou do 1.3. 2017.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

           Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Biele Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 25.2. 2015

 

                                                                                                                                                                      Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                        vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) EKOREM s.r.o., Kpt. Nálepku č. 1, 082 71 Lipany

2) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

 

Príloha pre ŠOP SR:

1) Kópia 2 žiadostí z 30.1. 2015

2) Kópia zoznamu vozidiel, pre ktoré sa žiada výnimka

3) Kópia poverenia od Západoslovenskej distribučnej, a.s. pre žiadateľa

4) Kópie situácie elektrovodov VN č. 209 a č. 1032 v ortofotomape