hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/005921-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec:  Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti súhlasu na vypúšťanie Vodnej nádrže Brezová pod Bradlom a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“) oznamuje, že dňa 2.2.2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Odštepného závodu Bratislava so sídlom: Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4 (IČO: 3602204701) zn. 1274-210/2015-Ki z 27.1. 2015.

           Predmetom žiadosti je predĺženie platnosti rozhodnutia č.j. KÚŽP/2009/00584-4/Ďu z 1.11. 2009 v znení rozhodnutia č.j. KÚŽP/2012/133/823/Ďu z 12.3. 2012. Uvedenými rozhodnutiami bol žiadateľovi vydaný súhlas podľa §13 ods.2 písm. o) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vypúšťanie Vodnej nádrže Brezová pod Bradlom, ktorá sa nachádza v území s 2. stupňom ochrany prírody v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Dôvodom je plánovaná rekonštrukcia telesa hrádze a čistenie vodnej nádrže. Uvedené rozhodnutia sú platné do 31.3. 2015. Žiadateľ navrhuje z technicko – prevádzkových dôvodov predĺženie platnosti uvedeného súhlasu do 31.3. 2017.

            Orgán ochrany prírody týmto zároveň žiada Štátnu ochranu prírody SR – Správu CHKO Malé Karpaty o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie najneskôr do 20.2. 2015.

            Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

 

                                                                                                                                                                       Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                          vedúci odboru

 

Doručí sa:

1) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4,

2) ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty, Štúrova 115, 900 01 Modra

3) Okresný úrad Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská č. 1, 907 01 Myjava

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica