hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2015/003881-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec:  Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť Ing. Dušana Madaja o povolenie výnimky na pohyb mimo turistického alebo náučného chodníka.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 14.01.2015 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Ing. Dušana Madaja, bytom ul. Rudnaya 19/7, 971 01 Prievidza.

           Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu pohybovať sa mimo turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce v chránených územiach a ich ochranných pásmach podľa prílohy v súlade s § 14 ods. 1 písm. c), § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Dôvodom je záujmové fotografovanie a možnosť pohybovať sa aj mimo vyznačených turistických chodníkov a pohybovať sa aj v chránených územiach, v ktorých vyznačené chodníky nie sú. Povolenie výnimky žiada žiadateľ aj pre ďalšie dve osoby – Mgr. Janu Mikuškovú a Mgr. Jozefa Mikušku.

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice do 14 dní od doručenia tohto oznámenia.

            V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

                                                                                                                                                                          Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                            vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

1) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

2) Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o ŽP, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

3) ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

5) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

6) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

7) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4