hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/874-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania.

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 27.02.2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konajúc vo veci žiadosti spoločnosti MVM, s.r.o., so sídlom Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina, IČO: 364 093 83, zastúpenej konateľom spoločnosti Ing. Martinom Markom zo dňa 24.02.2014, žiadosť doručená na správny orgán dňa 27.02.2014.

           Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - v súvislosti s údržbou 22 kV elektrického vedenia v katastrálnom území Krivoklát, Dolné Dĺžavy a Vršatecké Podhradie. Časť dotknutého územia je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v ktorom platí 2. stupeň ochrany prírody a Prírodná rezervácia Vršatecké hradné bralo (4. stupeň ochrany prírody) a jej ochranné pásmo ( územie 100 m smerom von od hranice PR) s 3. stupňom ochrany prírody.. Predmetom výrubu a orezávania budú porasty zmladených krov a drevín pod elektrovodmi.

          Orgán ochrany prírody nariaďuje ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

 

dňa 27. marca (štvrtok) o 09,30 hod.

na Obecnom úrade vo Vršateckom Podhradí.

 

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Obvodnom úrade životného prostredia Trenčín v pracovnej dobe ( po telefonickom dohovore ). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice, najneskôr do konania ústneho pojednávania. V prípade, že sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca preukázal písomným splnomocnením.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 7 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

          Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody doručuje toto oznámenie verejnou vyhláškou, nakoľko nie všetci účastníci konania sú mu známi. Obec je povinná oznámenie vyvesiť na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní. Je potrebné, aby obec informovala písomne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja o dátume vyvesenia a zvesenia oznámenia.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

 1. MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina
 2. Urbár Vršatské Podhradie, poz. Spoločenstvo, cestou: Pavol Pagáč, 018 52 Vršatecké Podhradie č. 63
 3. Lesy SR, OZ Trenčín, Hodžova 38 , 911 52 Trenčín
 4. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové nám. 81/18, 019 01 Ilava
 5. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
 6. Obec Vršatecké Podhradie, Obecný úrad č. 54, 018 52 Pruské
 7. Obec Krivoklát, Obecný úrad č. 77, 018 52 Pruské
 8. Obec Pruské, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke - www.tn.ouzp.sk:

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-trencin/obvodny-urad-trencin/okresny-urad-trencin-3.html

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 4. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
 5. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 6. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 7. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 8. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4