hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/031509-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania.

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 8.12.2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, IČO: 0039786506, so sídlom: Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4, zn. 494/SEKRDEK/2014 z 1.12. 2014.

          Predmetom žiadosti je zmena rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne, odboru ochrany prírody a krajiny č.j. KÚŽP/2011/00250-21/Ďu z 28.3. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.4. 2011 a bolo vydané s platnosťou do 31.12. 2014. Uvedeným rozhodnutím bol žiadateľovi vydaný súhlas na výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v Slovenskej republike podľa §56 ods.2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nebol vydaný súhlas vykonanie výskumu v územiach so 4. a 5. stupňom ochrany prírody, ktoré sa nachádzajú v území Chránenej krajinnej oblasti Latorica. Ďalej bola uvedeným rozhodnutím povolená výnimka zo zákazu podľa §13 ods.1 písm. a) a podľa §14 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny na vjazd a státie motorovým vozidlom v územiach s 2. a 3. stupňom a výnimka zo zákazu podľa §14 ods.1 písm. c), podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. c) a podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §14 ods.1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka v území s 3. až 5. stupňom ochrany prírody, podľa §16 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane prírody a krajiny na chytanie, usmrtenie alebo lovenie živočíchov - bezstavovcov (okrem chránených druhov) v územiach s piatym stupňom ochrany prírody. Uvedeným rozhodnutím nebola povolená výnimka zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom v územiach so 4. a 5. stupňom ochrany prírody podľa §15 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) a podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §13 ods.1 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny v celej Slovenskej republike. V žiadosti z 1.12. 2014 sa navrhuje aktualizovanie zoznamu osôb oprávnených vykonávať výskum, aktualizovanie zoznamu vozidiel oprávnených na vjazd do chránených území s 2. a 3. stupňom ochrany prírody, aktualizovanie zoznamu výskumných úloh a zoznamu dotknutých osobitne chránených častí prírody a platnosť rozhodnutia sa navrhuje predĺžiť do 31.12. 2019.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

 

                                                                                                                                                                           Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                             vedúci odboru

 

Doručí sa:

1. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina B2-309, 842 Bratislava 4

2. Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

3. Okresný úrad Bratislava, OSŽP, Karloveská 2, 842 19 Bratislava 4

4. Okresný úrad Košice, OSŽP, Komenského 52, 040 01 Košice

5. Okresný úrad Nitra, OSŽP, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

6. Okresný úrad Prešov, OSŽP, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

7. Okresný úrad Trnava, OSŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava

8. Okresný úrad Žilina, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra č. 3, 010 01 Žilina

9. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Združenie lesníkov a ochrancov prírody Tatier, 059 60 Tatranská Lomnica č. 64