hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/030146-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania.

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 24.11.2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konajúc vo veci žiadosti Jaroslava Ráca, bytom: 018 53 Bolešov č. 248, v zastúpení Jozefom Trnkom, konateľom spoločnosti Darja spol. s.r.o. zo dňa 20.11.2014, žiadosť doručená na správny orgán dňa 24.11.2014.

          Predmetom žiadosti je predĺženie platnosti rozhodnutia č. KÚŽP/2011/00703-3/Ďu zo dňa 12.12.2011, ktorým bol žiadateľovi udelený súhlas na zmenu stavu mokrade zasypaním na pozemku parc. č. 917/3 v katastrálnom území Bolešov, ktorá vznikla po ťažbe nevyhradeného nerastu – štrkopieskov. Dôvodom žiadosti o predĺženie platnosti je skutočnosť, že do doby platnosti rozhodnutia(31.12.2014) sa likvidačné práce nepodarí dokončiť.

          Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice, najneskôr 10.12.2014.

          Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Strážovské vrchy o odborné stanovisko k predmetu žiadosti.

           V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

                                                                                                                                                                          Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                            vedúci odboru

 

Prílohy: žiadosť žiadateľa, Rozhodnutie č. KÚŽP/2011/00703-3/Ďu

 

Rozdeľovník:

1) Darja spol. s.r.o., Bolešov č. 96, 018 53 Bolešov

2) ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové č. 189, 017 01 Považská Bystrica

3) Obec Bolešov, Obecný úrad č. 78, 018 53 Bolešov

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk :

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4