hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/029847-002/Aug

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania – ošetrenie chráneného stromu

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 18.11. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Ing. Vladimíra Staňa, Hlavná 114, 911 05 Trenčín (žiadosť doručená dňa 18.11.2014).

         Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu na ošetrenie chráneného stromu (CHS) Bolešovský brest podľa § 49 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Pri krajskej revízii konanej dňa 25.9.2014 bolo konštatované, že komplexné ošetrenie CHS bolo vykonané naposledy v máji 1993 firmou KOHEM. Momentálne sa v korune stromu nachádzajú suché a poškodené konáre, ktoré ohrozujú bezpečnosť, preto je potrebné zrealizovať zdravotný rez, odstrániť suché vetvy čo chce žiadateľ vykonať na vlastné náklady.

         Ako podklad k rozhodnutiu si orgán ochrany prírody vyžiada odborné stanovisko Štátnej ochrany prírody SR – Správy CHKO Strážovské vrchy.

         Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 citovaného zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 citovaného zákona do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

 

                                                                                                                                                                           Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                              vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1. Ing. Vladimír Staňo, Hlavná 591/114, 911 05 Trenčín

2. Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlove č. 189, 017 01 Považská Bystrica

3. Obec Bolešov, Obecný úrad Bolešov 78, 018 53 Bolešov

4. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

9) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica