hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/025887-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 6. 10. 2014 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Správy povodia stredného Váhu II. (ďalej len „žiadateľ“, kontaktná adresa: Nábrežie I. Kraska 834/3, 921 80 Piešťany).

           Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na zmenu stavu mokrade odstránením nánosov v koryte vodného toku Dubová, ktoré sa plánuje v k. ú. Častkovce, okres Nové Mesto nad Váhom. Prečistenie vodného toku je plánované v rkm 17,708 – 18,477 z dôvodu vzdúvania vodnej hladiny pri zvýšených prietokoch a následného zatápania pravostranného vyústenia ČOV. Predmetom žiadosti je i súhlas na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 uvedeného zákona z dôvodu prístupu ťažobných mechanizmov z pravostranného brehu vodného toku. Dotknuté územie je súčasťou prírodnej pamiatky (PP) Brehové porasty Dubovej, kde platí štvrtý stupeň ochrany prírody v zmysle § 14 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Ochranné pásmo PP je stanovené v zmysle § 17 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny na 60 m von od jej hranice a platí v ňom tretí stupeň ochrany v zmysle § 14 uvedeného zákona.

           K uvedenej žiadosti orgán ochrany prírody oznamuje, že súhlas orgánu ochrany prírody na zmenu stavu mokrade podľa § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevyžaduje, nakoľko žiadateľ bude vykonávať predmetnú činnosť v uvedenom stupni ochrany ako správca vodného toku v súlade s osobitným predpisom.

           Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 4 písm. j) zákona o ochrane prírody a krajiny sa nevyžaduje, keďže uvedená PP sa nachádza vo štvrtom stupni ochrany, kde je podľa § 15 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona zakázané rúbať dreviny a je tu potrebné udelenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle § 67 písm. h) uvedeného zákona.

            Žiadateľ nie je v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od správneho poplatku.

            Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny.Tieto sa môžu v súlade s § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.minv.sk  (časť Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

             Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

 

                                                                                                                                                                          Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                             vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Obec Častkovce, Obecný úrad č. 399, 916 27 Častkovce

2) Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

3) ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internete:

4) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

5) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

6) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

7) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 26, 082 13 Tulčík

8) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

9) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

10) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

11) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

12) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22