hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/025853-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť PREFA-STAV spol. s r.o. o povolenie výnimky zo zákazu banskej činnosti v ochrannom pásme Prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec v k.ú. Podlužany a vyžiadanie odborného stanoviska od ŠOP SR.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 8.10. 2014 sa začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti PREFA – STAV, spol. s r.o, so sídlom: Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany (IČO: 34102507) zo dňa 8.10. 2014.

            Predmetom konania je povolenie výnimky zo zákazu podľa §14 ods.1 písm. j) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“) na vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na pozemkoch parc. č. 2036/1 a 2042/11 v k.ú. Podlužany, ktoré zasahujú do ochranného pásma Prírodnej rezervácie Ľutovský Drieňovec, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody.

            Jedná sa o dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu (dolomitických pieskov) vykonávanú v existujúcom lome Zlobiny v k.ú. Podlužany na základe rozhodnutia Obvodného banského úradu v Prievidzi zn. 1933/Vö/Pv/2000 z 1.2. 2001, ktoré je platné do 31.12. 2021. Uvedená činnosť bola povolená tiež Krajským úradom v Trenčíne, odborom životného prostredia, oddelením územného plánovania, ochrany prírody a tvorby krajiny, ako orgánom ochrany prírody, č.j. OŽP 2000/6279-4/Ki z 18.12. 2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.1. 2001 a bolo vydané bez obmedzenia časovej platnosti. Platnosť uvedeného rozhodnutia orgánu ochrany prírody však zanikla zo zákona k 1.1. 2004 na základe prechodných ustanovení v §104 ods.1 zákona o ochrane prírody a krajiny, o čom žiadateľ podľa jeho vyjadrenia nevedel.

             Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Orgán ochrany prírody zároveň žiada ŠOP SR – Správu CHKO Ponitrie o vypracovanie odborného stanoviska k predmetu konania a o jeho doručenie orgánu ochrany prírody najneskôr do 27.10. 2014.

 

 

                                                                                                                                                                       Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                          vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) PREFA - STAV, spol. s r.o., Krušovská č. 2093, 955 01 Topoľčany

2) Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej č. 10, 971 22 Prievidza

3) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

4) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

5) Obec Podlužany, 935 27 Podlužany č. 165

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

6) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

7) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

8) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

9) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

10) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

11) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

12) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

13) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

14) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica