hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/025298-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania – žiadosť obce Čierna Lehota o vydanie súhlasu na vyznačenie a  budovanie náučného chodníka „K prameňom Bebravy“ a o umiestnenie informačných tabúľ na ňom

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 2.10. 2014 sa začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Čierna Lehota zo dňa 24.9. 2014.

           Predmetom konania je vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. g) a písm. i), §14 ods. 2 písm. a) v znení §13 ods.2 písm. i) a §14 ods.2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“) na vyznačenie a budovanie náučného chodníka „K prameňom Bebravy“ v dĺžke do 5 km a o umiestnenie 5 kusov informačných tabúľ na ňom. Navrhovaný náučný chodník sa nachádza v katastrálnom území Čierna Lehota. Navrhovaná trasa vedie po existujúcich lesných a poľných cestách a existujúcich chodníkoch v územím s 2. stupňom ochrany prírody v Území európskeho významu Kňaží stôl (SKUEV0275), v Území európskeho významu Baske (SKUEV0274), v ochrannom pásme Prírodnej pamiatky Stará Bebrava, v ktorom platí 3. stupeň ochrany prírody a zároveň v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy (SKCHVÚ028). Navrhovaná trasa má nadväzovať na existujúci náučných chodník Rohatá skala – Hrádok.

          Vlastníci dotknutých pozemkov Urbárska spoločnosť a združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Čierna Lehota, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a Obec Čierna Lehota dali k navrhovaným činnostiam svoje písomné súhlasy. Štátna ochrany prírody SR, Správa CHKO Ponitrie sa vo svojom stanovisku zn. 117/14 z 5.2. 2014 vyjadrila k navrhovaným činnostiam v zásade kladne.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

 

                                                                                                                                                                        Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                           vedúci odboru

 

 

Doručí sa poštou:

1) Obec Čierna Lehota, Čierna Lehota č. 154, 956 53 pošta Slatina nad Bebravou

2) Urbárska spoločnosť a združenie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Čierna Lehota, 956 53 pošta Slatina nad Bebravou

3) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra

4) Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

5) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

 

Zverejnením na internetovej stránke orgánu ochrany prírody sa doručí:

6) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

7) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

8) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

9) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

10) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

11) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

12) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

13) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

14) Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica