hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/022611-2/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

 

          Oznamujeme vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 3. 9. 2014 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti mesta Myjava (kontaktná adresa: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava).

          Predmetom konania podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrany prírody a krajiny“) je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. KÚŽP/2011/00694-005/SD z 23. 12. 2011. Vyššie uvedeným rozhodnutím boli povolené súhlasy v zmysle § 67 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade podľa (§ 6 ods. 4), na zásah do biotopu európskeho významu a biotopu národného významu podľa (§ 6 ods. 2) a na výrub drevín (§ 47 ods. 3 zákona) o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s výstavbou ochrannej nádrže Padelky, ktorá bola plánovaná v k. ú. Turá Lúka, obec Myjava, okres Myjava, kde platí 1. stupeň ochrany prírody podľa § 12 citovaného zákona v súvislosti s výstavbou ochrannej nádrže Padelky.

           Pôvodné rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú, s platnosťou do 31. 12. 2014. Žiadosť bola na náš úrad doručená dňa 3. 9. 2014, čím bola splnená časová podmienka na predĺženie rozhodnutia v zmysle § 89 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny.

            Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk  (sekcia Správne konania) písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

            Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

 

                                                                                                                                                            Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                              vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Mesto Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

2) Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

3) Slovenský rybársky zväz – rada Žilina, A. Kmeťa 20, 010 55 Žilina

 

Doručí sa zverejnením na internete:

1) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

2) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

3) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

4) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

5) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

6) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

7) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

8) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22