hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/017996-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania.

 

        Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 11.07.2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konajúc vo veci žiadosti Obce Podhradie zn. 209/2014 zo dňa 08.07.2014. Predmetom žiadosti je povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na výrub náletových drevín, ktoré znemožňujú realizáciu pamiatkového výskumu a narúšajú pôvodný charakter územia.

           Orgán ochrany prírody nariaďuje ústne pojednávanie a miestnu obhliadku

 

dňa 23. júla (streda) o 09,30 hod. na 

Obecnom úrade v Podhradí.

 

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Obvodnom úrade životného prostredia Trenčín v pracovnej dobe ( po telefonickom dohovore ). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice, najneskôr do konania ústneho pojednávania. V prípade, že sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca preukázal písomným splnomocnením.

             V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 7 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

 

                                                                                                                                                           Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                             vedúci odboru

 

Rozdeľovník: 

1) Obec Podhradie, Obecný úrad č. 92, 972 42 Podhradie, okres Prievidza

2) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhá 3, 971 01 Prievidza

3) ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4