hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/014413-2

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť Poľovného združenia Žrnová - Lednica o predĺženie platnosti rozhodnutia č. KÚŽP/2010/00635-005.

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 10.06. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Poľovného združenia Žrnová - Lednica, 020 63 Lednica, IČO: 365 59 688.

          Predmetom konania je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. KÚŽP/2010/00635-005 do 31.18.2018. Uvedeným rozhodnutím bola žiadateľovi povolená výnimka zo zakázaných činností podľa § 14 ods. 1 písm. c), e) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s usporiadaním tanečnej zábavy v priestoroch poľovníckej chaty v ochrannom pásme Prírodnej rezervácie Lednické bradlo.

           Orgán ochrany prírody si k žiadosti vyžiada odborné stanovisko od ŠOP SR – Správy CHKO Biele Karpaty. Následne orgán ochrany prírody podľa §33 ods.2 správneho poriadku oboznámi účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia, dá im možnosť vyjadriť sa k nim a po zvážení prípadných pripomienok rozhodne o predĺžení platnosti vyššie citovaného rozhodnutia. Prílohou tohto oznámenia je rozhodnutie č. KÚŽP/2010/00635-005.

 

 

                                                                                                                                                                 Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                                    vedúci odboru

Rozdeľovník:

1. SPZ, Poľovné združenie Žrnová – Lednica, 020 63 Lednica

2. Obec Lednica, 020 63 Lednica č. 232

3. Lesy SR, š.p. , OZ Považská Bystrica, Orlové č. 300, 017 22 Považská Bystrica

4. OÚ Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820/16, 020 01 Púchov

5. ŠOP SR, S- CHKO Biele Karpaty, Trenčianska ul.č. 31, 914 41 Nemšová

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk:

1) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

2) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

3) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

4) Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26

5) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

6) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

7) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

8) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

 

 

 

Príloha: rozhodnutie č. KÚŽP/2010/00635-005

 

KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V TRENČÍNE

Odbor ochrany prírody a krajiny

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

č. sp. KUŽP/ 2010/00635-005                                                                                                                  V Trenčíne, 26. apríla 2010 Vybavuje: Ing. Viera Glesová

 

R O Z H O D N U T I E

 

          Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, odbor ochrany prírody a krajiny, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len orgán ochrany prírody), na základe žiadosti Slovenského poľovníckeho zväzu, Poľovné združenie Žrnová – Lednica, so sídlom 020 63 Lednica, IČO 35659688, zo dňa 23. 03. 2010, doručenej na tunajší úrad dňa 29. 03. 2010, v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákona č. 543/2002 Z. z.) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podľa § 67 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z.

 

p o v o ľ u j e   v ý n i m k u 

 

zo zakázaných činností:

- § 14 ods.1 písm. c) - t.j. pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce v osobitne chránených častiach prírody a v ich ochranných pásmach

- § 14 ods.1 písm. e) - t.j. organizovať verejnosti prístupné spoločenské podujatie

- § 14 ods.1 písm. f) - t.j. použiť reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb v území ochranného pásma Prírodnej rezervácie Lednické bradlo (ďalej PR), v ktorom platí tretí stupeň ochrany prírody.

           Rozhodnutie sa vydáva v súvislosti s usporiadaním tanečnej zábavy v priestoroch poľovníckej chaty a jej okolia, ktorá sa nachádza v ochrannom pásme PR.

           Orgán ochrany prírody podľa ustanovení § 82 ods.12 zákona č. 543/2002 Z. z. na vykonávanie činnosti povolenej týmto rozhodnutím stanovuje nasledujúce podmienky:

1. Výnimky sú povolené každoročne v mesiacoch jún, júl a august do 31. 08. 2014.

2. Územie ochranného pásma PR nebude znečisťované v súvislosti s povolenou činnosťou odpadom.

3. Žiadateľ zabezpečí, aby počas povolenej činnosti nedošlo k nekontrolovateľnému pohybu osôb v samotnej PR a ani k jej znečisteniu.

4. Žiadateľ preukázateľne oznámi najmenej 7 dní vopred termín konania tanečnej zábavy orgánu ochrany prírody a ŠOP SR RCOP vo Varíne, Správy CHKO Biele Karpaty (ďalej len S- CHKO Biele Karpaty).

5. Zástupcovia S-CHKO Biele Karpaty, ktorí majú postavenie člena stráže prírody podľa §79 zákona č. 543/2002 Z. z., môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia podľa ustanovení §75 ods.1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z..

 

O d ô v o d n e n i e

 

          Krajskému úradu životného prostredia v Trenčíne, odboru ochrany prírody a krajiny bola dňa 29.03.2010 doručená žiadosť Slovenského poľovníckeho zväzu, Poľovné združenie Žrnová – Lednica, so sídlom 020 63 Lednica, zo dňa 23. 03. 2010, o udelenie výnimky na usporiadanie poľovníckej zábavy, ktorú žiadateľ každoročne usporiadava v letných mesiacoch pre vlastníkov poľovných pozemkov v areáli poľovníckej chaty, v ktorom platí tretí stupeň ochrany prírody.

          Orgán ochrany prírody listom č. KUŽP/ 2010/00635-002 zo dňa 31. 03. 2010 vydal oznámenie o začatí konania a zároveň uvedeným listom upovedomil o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods.6 zákona č. 543/2002 Z. z.. Tieto mali možnosť v súlade s §82 ods.3 do 7 dní od doručenia oznámenia písomne sa prihlásiť za zúčastnenú osobu. Do stanoveného termínu túto možnosť nevyužilo žiadne združenie. Svoje námietky k predmetu konania mohli najneskôr na ústnom pojednávaní uplatniť aj ostatné subjekty.

          Orgán ochrany prírody listom č. KUŽP/ 2010/00635-003 zo dňa 31. 03. 2010 vyzval žiadateľa na zaplatenie správneho poplatku vo forme kolkových známok a na dokladovanie čísla parcely, na ktorej je situovaná poľovnícka chata popr. vlastnícky vzťah k nej.

           Z priebehu ústneho pojednávania bol vyhotovený zápis a prezenčná listina, ich prílohou je kladné stanovisko Obce Lednica a Lesov SR, š.p. OZ Považská Bystrica. Žiadateľ na ústnom pojednávaní doložil kolkové známky v hodnote 66,00 € a čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 374 zo dňa 15. 04. 2010, ktorým dokladoval vlastnícky vzťah k poľovníckej chate.

           Prítomní boli zároveň na mieste oboznámení s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním, mali možnosť vyjadriť sa k nim i k spôsobu ich zisťovania a navrhnúť ich doplnenie podľa ustanovení §33 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

           Nakoľko k predmetu konania neboli vznesené žiadne pripomienky a vzhľadom na charakter žiadosti – organizovanie akcie jedenkrát za letnú sezónu - orgán ochrany prírody dospel k záveru, že žiadosť o povolenie výnimky nie je v rozpore so záujmami chránenými zákonom o ochrane prírody. Rozhodol preto tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zároveň uložil žiadateľovi podľa § 82 ods.12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bližšie podmienky vykonávania činnosti povolenej týmto rozhodnutím.

             Ak sú splnené podmienky uvedené v § 89 ods.2 zákona č. 543/2002 Z. z., je možné platnosť tohto rozhodnutia predĺžiť, ak o to účastník konania požiada najmenej 30 dní vopred.

             Žiadateľ uhradil správny poplatok vo forme kolkových známok v hodnote 66 € (slovom šesťdesiatšesť eur) podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P o u č e n i e

 

             Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa §53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov najneskôr do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne, odbore ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova č. 3, 911 01 Trenčín.

            Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

 

 

                                                                                                                                                       RNDr. Alžbeta Kozicová

                                                                                                                                       vedúca odboru ochrany prírody a krajiny

 

Rozhodnutie sa doručí účastníkovi konania:

1. SPZ, Poľovné združenie Žrnová – Lednica, 020 63 Lednica

 

Po nadobudnutí právoplatnosti sa doručí na vedomie:

2. Obec Lednica, 020 63 Lednica č. 232

3. Lesy SR, š.p. , OZ Považská Bystrica, Orlové č. 300, 017 22 Považská Bystrica

4. OÚŽP v Považskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

5.ŠOP SR vo Varíne, S- CHKO Biele Karpaty, Trenčianska ul.č. 31, 914 41 Nemšová

6. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Legionárska č. 5, 012 05 Žilina