hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/011590-3/SD

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Oznámenie o začatí konania

         Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal dňa 7. 5. 2014 správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe žiadosti Združenia obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo (kontaktná adresa: Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava).

          Predmetom žiadosti je plánované GPS zameranie cykloturistických a hipoturistických trás na území pôsobnosti združenia. Na uvedenú rekognoskáciu trás v teréne od druhého stupňa ochrany (v zmysle § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) je potrebná výnimka zo zakázaných činností na vjazd a státie motorového vozidla na území mimo zastavaného územia obce.

          Žiadateľ priložil k žiadosti kolkové známky v hodnote 100 €, čím v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie, položka 161, uhradil správny poplatok.

          Orgán ochrany prírody upovedomuje o začatí konania aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s § 82 ods. 3 uvedeného zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke www.tn.ouzp.sk  písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

          Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie, oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

 

                                                                                                                                                            Ing. Juraj Hamaj

                                                                                                                                                              vedúci odboru

 

Doručí sa poštou:

1) Združenie obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina – Bradlo, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava

 

Doručí sa zverejnením na internete:

2) Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

3) Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy 41, 821 09 Bratislava 2

4) Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

5) Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 26, 082 13 Tulčík

6) Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

7) FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

8) Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

9) Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

10) Občianske združenie PRALES, Odtrnovie 563, Rosina 013 22