hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2014/00449-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu MO Považská Bystrica   o predĺženie platnosti rozhodnutia z r. 2011

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 27.1. 2014 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu, Mestskej organizácie Považská Bystrica, so sídlom: Komenského 107/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 00178209305, zo dňa 20.1. 2014.

           Predmetom konania je žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č.j. KÚŽP/2011/00535-6/Ďu z 9.9. 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.10. 2011. Uvedeným rozhodnutím bol žiadateľovi vydaný súhlas § 6 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - na zmenu stavu mokrade v súvislosti s ťažbou riečneho materiálu z vodnej plochy, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č. 6121/71 v k.ú. Považská Bystrica z dôvodu čistenia rybníkov Slavojka - jedná sa o rybársky revír OR Slavojka č. 3-2680-1-1, ktorý sa nachádza v inundácii rieky Váh, ide o územie s 1. stupňom ochrany prírody. Ďalej bol uvedeným rozhodnutím žiadateľovi vydaný súhlas podľa §47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín na vyššie uvedenom pozemku, ako aj uložená povinnosť náhradnej výsadby a následnej starostlivosti o vysadené dreviny.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

S pozdravom Ing.

Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke úradu pre:

 1. Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácie Považská Bystrica, Komenského 107/3, 017 01 Považská Bystrica
 2. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
 3. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
 4. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
 5. ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
 6. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 7. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 8. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 9. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
 10. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 11. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 12. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 13. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
 14. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica