hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2013/00758-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť JALES s.r.o. o súhlas na vybudovanie protipožiarnej lesnej cesty a protipožiarnej nádrže Paprudné v k.ú. Prečín

 

          Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 27.11. 2013 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti zo dňa 26.11. 2013 od spoločnosti JALES s.r.o., IČO: 46914242, so sídlom: 018 15 Prečín č. 279, zastúpenej na základe splnomocnenia spoločnosťou FABEL, s.r.o., IČO: 43891969, so sídlom: 017 01 Sverepec č. 54.

           Predmetom konania je žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm. c) a §67 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na výstavbu protipožiarnej lesnej cesty Paprudné a protipožiarnej nádrže Paprudné v k.ú. Prečín. Ak žiadateľ doplní podanie, bude zrejme predmetom konania aj s uvedenou stavbou súvisiace vydanie súhlasu podľa §6 ods.4 zákona o ochrane prírody a krajiny na zmenu stavu mokrade bezmenného vodného toku v doline Paprudné v k.ú. Prečín. Navrhovaná činnosť sa týka územia s druhým stupňom ochrany prírody v v Chránenej krajinnej oblasti strážovské vrchy, v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy (SKCHVÚ028) a v území európskeho významu SKUEV0256 Strážovské vrchy.

           Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

 

S pozdravom

 

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke úradu pre:

 1. JALES s.r.o., 018 15 Prečín č. 279, v zastúpení: FABEL, s.r.o., 017 01 Sverepec č. 54.
 2. Lesy SR š.p., OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 Považská Bystrica
 3. ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
 4. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
 5. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 6. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 7. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 8. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
 9. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 10. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 11. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 12. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
 13. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica