hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2013/00733/2367

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

Vec: Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania.

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 22.11.2013 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle §1 ods.1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konajúc vo veci žiadosti organizácie Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc, Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc, IČO: 44936354, zastúpenej Jozefou Volfovou zo dňa 18.11.2013, žiadosť doručená na správny orgán dňa 22.11.2013.

          Predmetom žiadosti je povolenie výnimky podľa § 67 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon“) zo zákazu vjazdu a státia motorovým vozidlom podľa §13 ods.1 písm. a) zákona v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, v ktorej platí druhý stupeň ochrany prírody a na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona, § 15 ods. 1 písm. a) zákona a §16 ods. 1 písm. a) zákona v území s tretím až piatym stupňom ochrany prírody ( prírodná rezervácia Čertov a jej ochranné pásmo) v súvislosti s neinvazívnym výskumom veľkých šeliem – vlka dravého a rysa ostrovida (fotomonitoring, identifikácia pobytových znakov, stopovanie, zber biologických vzoriek – trus, srsť pre potreby DNA analýz).

           Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do spisu na Obvodnom úrade životného prostredia Trenčín v pracovnej dobe ( po telefonickom dohovore ). Svoje námietky môžu uplatniť písomne, alebo do zápisnice. V prípade, že sa niekto z účastníkov konania nechá zastupovať, je potrebné, aby sa zástupca preukázal písomným splnomocnením.

           V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 7 dní od zverejnenia na internetovej stránke.

           Podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody doručuje toto oznámenie verejnou vyhláškou, nakoľko nie všetci účastníci konania sú mu známi. Obec je povinná oznámenie vyvesiť na svojej úradnej tabuli najmenej po dobu 15 dní. Je potrebné, aby obec informovala písomne Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja o dátume vyvesenia a zvesenia návrhu.

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Rozdeľovník:

 1. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc, Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc
 2. CHKO Kysuce, U Tomali 1511, 022 01 Čadca
 3. Obec Lazy pod Makytou, 020 55
 4. Obec Lysá pod Makytou, Centrum 1, 020 54
 5. Lesy SR, š.p. OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 01 Považská Bystrica
 6. Zdeňka Lucáková, Dělnická 33, 736 01 Havířov – město, Česká republika
 7. Ing. Dagmar Richterová, Dolní Paseky 963, 756 61 Rožňov pod Radhoštem, Česká republika
 8. Stanislava Bruteničová, Studená 4504/19, 821 04 Bratislava –Ružinov
 9. Ing. Juraj Chrastina, Hviezdoslavova 1007, 916 21 Čachtice
 10. DREVO – LIŠKA PLUS s.r.o., Čertov 642, 020 55 Lazy pod Makytou

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke

 1. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 2. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 3. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
 4. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 5. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4