hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2013/00691-2/Ďu

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec: Upovedomenie o začatí správneho konania - žiadosť obce Záskalie o povolenie výnimky v NPR Manínska tiesňava a v PR Kostolecká tiesňava – orezávanie a výrub drevín okolo štátnej cesty č. 3/06157

 

         Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 19.11. 2013 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti zn. A1 1-3/199/2013 z 15.11. 2013 od obce Záskalie, Záskalie č. 33, 017 05 Považská Bystrica 5.

            Predmetom konania je žiadosť o povolenie výnimky podľa §67 písm. h) zo zákazov rúbať dreviny, zasiahnuť do lesného porastu, poškodiť vegetačný a pôdny kryt a rušiť pokoj a ticho podľa §16 ods.1 písm. a) v znení §15 ods.1 písm. e), §16 ods.1 písm. b) a f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s orezávaním a výrubom drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky na štátnej ceste č. 3/06157 z Považskej Teplej do Kostolca. Navrhovaná činnosť sa týka územia s piatym stupňom ochrany prírody v Národnej prírodnej rezervácii Manínska tiesňava a v Prírodnej rezervácii Kostolecká tiesňava a v ich ochranných pásmach, v ktorých platí štvrtý stupeň ochrany prírody v k.ú. Považská Teplá, Záskalie a Kostolec. Uvedené chránené územia sa zároveň nachádzajú v Chránenej krajinnej oblasti strážovské vrchy, v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy (SKCHVÚ028) a v území európskeho významu SKUEV0256 Strážovské vrchy.

            Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s §82 ods.6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke orgánu ochrany prírody, písomne alebo elektronicky prihlásiť za účastníka konania.

S pozdravom 

Ing. Juraj Hamaj
vedúci odboru

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke úradu pre:

 1. Obec Záskalie, Záskalie 33, 017 05 Považská Bystrica 5
 2. Obec Kostolec, Kostolec 42, 017 05 Považská Bystrica 5
 3. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
 4. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
 5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834,
 6. 921 80 Piešťany
 7. Pozemkové spoločenstvo Zálužie, Vladimír Haladej, Považská Teplá 242, 017 05 Považská Bystrica 5
 8. Urbárske spoločenstvo poz. spol., Katarína Pauerová, Považská Teplá 108, 017 05 Považská Bystrica 5
 9. ŠOP SR, Správa CHKO Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica
 10. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
 11. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina
 12. Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2
 13. Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
 14. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 26
 15. Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec
 16. FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
 17. Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
 18. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
 19. Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica