hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PU-OSZP 2014/00112

OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Štefánikova 820/16, 020 01 Púchov

 

Informácia o začatom správnom konaní sp. číslo: OU-PU-OSZP-2014/00112

 

            Predmet konania Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub kusa smreka obyčajného, ktoré rastú na pozemku p .č. KN - C 532 v k. ú .Mojtín v území s II. stupňom ochrany /CHKO Strážovské vrchy /

 

Dátum začatia konania 15.1.2014

 

Dátum zverejnenia informácie 21. 1. 2014

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní 7 dní