hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2019/018336-2

 OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na let lietajúcim športovým zariadením (dronom) na územiach s piatym stupňom ochrany - Národná prírodná rezervácia Vtáčnik, Prírodná rezervácia Biely Kameň a Prírodná rezervácia Temešská skala

 

          Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len orgán ochrany prírody) oznamuje, že dňa 16.07.2019 začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 68 písm. e) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na základe žiadosti Foloriána Bubniaka, Morovnianska cesta 1800/34, 972 51 Handlová.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 16 ods. 2 v znení § 14 ods. 2 písm. d) zákona na let lietajúcim športovým zariadením (dronom), ktorého výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietajúceho športového zariadenia, na územiach s piatym stupňom ochrany – Národná prírodná rezervácia Vtáčnik, Prírodná rezervácia Biely Kameň a Prírodná rezervácia Temešská skala.

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu do piatich pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke podľa § 82 ods. 7 zákona písomne alebo elektronicky potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania.

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Rozdeľovník

  1. Folorián Bubniak, Morovnianska cesta 1800/34, 972 51 Handlová

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk 

  1. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava