hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2018/020246

 OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu v lokalite „Bažantnica Bojnice“

 

         Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné (ďalej len orgán ochrany prírody) oznamuje, že dňa 03.09.2018 začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 68 písm. e) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na základe žiadosti spoločnosti Castor § Pollux, s.r.o., Štúrova 3, Bratislava 811 02, IČO: 31345514.

          Predmetom konania je vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 6 ods. 2 zákona na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu Tr1b Suchomilné trávinno-bilinné a krovinové porasty na vápnitom substráte (kód NATURA 2000: 6210) s dominanciou trávy druhu Bromus erectus v lokalite „Bažantnica Bojnice“ v súvislosti s realizáciou nasledovných stavieb: Apartmánový dom Bažantnica Bojnice, Apartmánové domy Bažantnica Bojnice a Bažantnica Bojnice – ižinierske siete. Dotknuté pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Bojnice, v extraviláne mesta Bojnice, v území s prvým stupňom ochrany.

 

Orgán ochrany prírody v predmetnej veci nariaďuje ústne pojednávanie

na deň 24.09.2018 o 09.00 hod.

na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H,

971 01 Prievidza – II. posch., č. dv. 5. (zasadacia miestnosť).

 

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu do piatich pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke podľa § 82 ods. 7 zákona písomne alebo elektronicky potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania.

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Rozdeľovník

  1. Castor § Pollux, s.r.o., Štúrova 3, Bratislava 811 02
  2. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk 

  1. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava