hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2015/015242

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dlhá ul. č. 3, 971 01 Prievidza

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO ROKOVANIA

 

          Občianske združenie OFFROAD KLUB Prievidza zastúpené predsedom Mariánom Dzinom, Ružová 686/5, Koš, podalo dňa 29.06.2015 na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o súhlas na organizovanie Stretnutia priaznivcov terénnych automobilov v dňoch 30.07. až 03.08.2015 a každoročne na dobu troch rokov na prelome mesiacov júl a august v lokalite Čavoj-Obšiar vrátane lesných ciest zasahujúcich do Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy vo vlastníctve Združenia urbáru-pozemkového spoločenstva Čavoj v súlade s § 13 ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v znení zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

           Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania známym účastníkom a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

         Do podkladov je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie - referáte ochrany prírody a krajiny. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne, resp. ústne na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie najneskôr do17.07.2015.

          V zmysle § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov máte právo dať sa zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolíte. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným splnomocnením osvedčeným podľa osobitných predpisov (§ 82 ods. 5 zákona).

          Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to písomne požiadali v súlade s § 82 ods. 6 zákona. Tieto sa môžu v súlade s ustanoveniami § 82 ods. 3 zákona do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia na internetovej stránke MŽP SR www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/informacie-zacatych-spravnych-konaniach/krajsky-urad-zivotneho-prostredia-trencin/obvodny-urad-prievidza 

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

 

Na konanie sa pozýva

  1. OZ OFFROAD KLUB Prievidza, Marián Dzina, Ružová 685/5, 972 41 Koš
  2. Združenie urbáru-PS Čavoj, Milan Vaško, 972 29, Čavoj 111