hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PD-OSZP-2 019/025730-003

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTRE
DIE
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

 

Vec

Upovedomenie o začatí správneho konania, upovedomenie o podkladoch pred vydaním rozhodnutia

          Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len orgán ochrany prírody) oznamuje, že podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov z vlastného podnetu začína správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 68 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

           Predmetom konania je zákaz lesohospodárskej činnosti v zmysle § 4 ods. 2 zákona v záujme ochrany výberových druhov vtákov európskeho významu – ďateľ bielochrbtý a muchárik červenohrdlý v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy, v lesnom celku Valaská Belá na JPRL: 292, 329A, 335, 437, 450A, 450B, 457B, 462, 463A a 464. Uvedené JPRL má vo vlastníctve: Urbárske spoločenstvo vo Valaskej Belej pozemkové spoločenstvo č. 692, 9725 28 Valaská Belá (ďalej len urbárske spoločenstvo).

        Orgán ochrany prírody listom č. OU-PD-OSZP-2019/025730 zo dňa 29.10.2019 upozornil urbárske spoločenstvo, že vykonávanie lesohospodárskej činnosti v Chránenom vtáčom území Strážovské vrchy, v lesnom celku Valaská Belá na JPRL: 292, 329A, 335, 437, 450A, 450B, 457B, 462, 463A a 464 má negatívny vplyv na populáciu výberových druhov vtákov európskeho významu – ďateľ bielochrbtý a muchárik červenohrdlý. Vymedzené územie je podľa Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 – 2048 zadefinované hranicami ekologicko-funkčného priestoru č. 4 (EFP4) – hniezdiská ďatla bielochrbtého a muchárika červenohrdlého. Keďže ide o veľmi citlivé druhy na kvalitu hniezdnych biotopov, pre zabezpečenie priaznivého stavu populácií predmetných druhov vtákov európskeho významu je potrebné pre tento EFP uplatniť tzv. bezzásahový režim.

          Na základe uvedených skutočností orgán ochrany prírody podľa § 4 ods. 2 zákona vydá rozhodnutie o zákaze lesohospodárskej činnosti vo vymedzenom území. Podkladom pre vydanie predmetného rozhodnutia je list ŠOP SR, Správy CHKO Strážovské vrchy č. CHKOSV/186/2019 zo dňa 16.10.2019, súhlasné vyjadrenie urbárskeho spoločenstva zo dňa 26.03.2019 k podmienkam vyplývajúcim z Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy. 2 / 2 Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy je zverejnený na internetovej adrese: https://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-2000/ chranene-vtacie-uzemia/programy-starostlivosti-chvu.html

        Orgán ochrany prírody týmto upovedomuje účastníkov konania v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o podkladoch pred vydaním predmetného rozhodnutia.

           Orgán ochrany prírody zároveň upovedomuje o začatí konania združenia s právnou subjektivitou, ktoré o to predbežne písomne požiadali podľa § 82 ods. 6 zákona. Tieto môžu v termíne do 29.11.2019 podľa § 82 ods. 3 zákona písomne alebo elektronickou poštou potvrdiť orgánu ochrany prírody svoj záujem byť účastníkom konania.

              Orgán ochrany prírody upúšťa od ústneho pojednávania, nakoľko to nevyžaduje povaha veci a skutočný stav je mu dostatočne známy.

          Účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Prievidza, odbore starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje vyjadrenie môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice v termíne najneskôr 10 dní od doručenia tohto listu.

 

Toto upovedomenie sa doručí zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

  1. Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310
  2. Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4
  3. Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, 851 02 Bratislava

Na vedomie

  1. ŠOP SR Strážovské vrchy, Orlové 189, 017 01 Považská Bystrica 1

 

Ing. Darina Mjartanová
vedúci odboru