hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PE-OSZP-2019/000494-002

 OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

 

Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2019/000494-002

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu: .

          Žiadateľ: MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina žiada o zmenu rozhodnutia č. OU-PE-OSZP-2015/001434-040 zo dňa 26.11.2015 týkajúceho sa súhlasu na poškodzovanie a ničenie biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody v súvislosti s plánovanou výstavbou vedenia 2x400 kV Križovany – Bystričany nasledovne:

- Podmienka vyššie uvedeného rozhodnutia v bode č. 1: predĺženie platnosti rozhodnutia, nakoľko sa príprava stavby predĺžila a nebude možné všetky práce súvisiace s poškodením a    ničením biotopov a vykonaním revitalizačných opatrení stihnúť do 31.12.2019. Vzhľadom na uvedené a v súlade s ustanovením § 89 ods. 1 zákona o ochrane prírody žiada z dôvodu zmien skutočností rozhodnutie zmeniť tak, že jeho platnosť bude predĺžená do 31.12.2022.

 

Správne konanie začalo dňa 01.03.2019.