hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PE-OSZP-2018/000803

 OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

Vec

Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2018/000803

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu:

          Žiadateľ: Mesto Partizánske, IČO: 00310905, žiada o vydanie súhlasu na: - organizovanie verejnosti prístupného spoločenského podujatia za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“),

- umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení

- predajné stánky a prístrešok za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. l) zákona o ochrane prírody,

- použitie zariadenia spôsobujúceho hlukové efekty (reprodukovaná hudba) mimo uzavretých stavieb v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. n) zákona o ochrane prírody,

v súvislosti s realizáciou akcie „Cesta rozprávkovým lesom 2018“ pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v termíne 02.06.2018 od 10,00 h do 20,00 h (náhradný termín konania v prípade nepriaznivého počasia je 09.06.2018).

 

          Správne konanie začalo dňa 18.04.2018.