domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-PE-OSZP-2016/000930

 

Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2016/000930

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov Vás  upovedomuje  o začatých  správnych konaniach, v ktorých  môžu  byť  dotknuté

záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

          Potvrdenie  záujmu  byť účastníkom  v konkrétnom  správnom  konaní je potrebné doručiť

v lehote  5 pracovných dní  od zverejnenia  informácie, buď  písomne  na adresu:  Okresný úrad

Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01  Partizánske

alebo elektronicky na adresu: .

 

Žiadateľ:   OZ TU ŽIJEME – hic vivo,  Kližské  Hradište 119,  958 45  Veľký Klíž  žiada  o vydanie

súhlasu na zásah do biotopu euróskeho významu:

          - ku ktorému  dôjde  v súvislosti  s umiestnením  turistickej  rozhľadne  na Chotenovci

            v k. ú. Veľký Klíž na parcele registra KN-C číslo podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002

            Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Správne konanie začalo dňa 25.04.2016.