hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PE-OSZP-2015/000774

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

 

 

Vec: Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2015/000774

 

         Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu: .

Žiadateľ: Mesto Partizánske, IČO: 00310905, žiada o vydanie súhlasu na:

  1. organizovanie verejného spoločenského podujatia za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), - na umiestnenie krátkodobých prenosných zariadení
  2. predajné stánky a prístrešok za hranicami zastavaného územia obce v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. l) zákona,
  3. na použitie zariadenia spôsobujúceho hlukové efekty (reprodukovaná hudba) mimo uzavretých stavieb v území s II. stupňom ochrany podľa § 13 ods. 2 písm. n) zákona, v súvislosti s realizáciou akcie „Cesta rozprávkovým lesom“ v termíne 30.05.2015 (náhradný termín konania v prípade nepriaznivého počasia je 06.06.2015).

 

Správne konanie začalo dňa 13.05.2015.