hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PE-OSZP-2014/001142

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

 

Vec:  Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2014/001142

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu: .

          Žiadateľ: Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch, Bernolákova 202/18, 956 33 Chynorany žiada o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív v ochrannom pásme PR Chynoriansky luh v kat. úz. Nadlice a Chynorany.

 

Správne konanie začalo dňa 27.11.2014.