hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-PE-OSZP-2014/001071

OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie SNP 15/6, 958 01 Partizánske

 

Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2014/001071

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

           Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie, buď písomne na adresu: Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na adresu: .

           Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, žiada o vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy v kat. úz. Nadlice v súvislosti s realizáciou stavby „Nadlice – Nadlický potok, sfunkčnenie jestvujúceho poldra“.

 

Správne konanie začalo dňa 30.10.2014.