hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-NM-OSZP-2019_03_2

 OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Vec

Oznámenie o začatí konania

 

          Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

          Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom alebo elektronicky na adresu:  v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

           Žiadateľ: Miroslava Kysucká, Balkánska 160, 851 10 Bratislava, žiada o vydanie súhlasu na uskutočnenie činnosti, ktorou dôjde k zničeniu biotopu európskeho významu na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 6567/2, 6567/1, 6566, v k.ú. Bošáca, v obci Bošáca, miestna časť Zabudišová, podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

 

Správne konanie začalo dňa 18.03.2019.